Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 13. szám, 2013. március 31.

Vezércikk

Jakubinyi György érsek húsvéti körlevele 

A feltámadás örömünnepén zarándokoljunk el lélekben a Szentföldre, a Galileai-tenger partjára. Az Úr Jézus föltámadása után még negyven napon át megjelent övéinek, egészen mennybemeneteléig. Egy alkalommal a tenger partján jelent meg apostolainak. A föltámadott háromszor kérdezi meg Szent Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” (Jn 21,15). Szent Péter megrázkódik. Tudja, hogy a háromszori kérdés hármas tagadásának a jóvátételét szolgálja… Néhány nappal azelőtt az utolsó vacsorán a Megváltó bejelentette, hogy egy közülük elárulja őt. És akkor magában bízva erősködött: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha” (Mt 25,33). Még aznap éjjel a főpap udvarában háromszor tagadta meg Mesterét. Most már nem hivatkozhat magára, önbizalmára. A tények rácáfoltak. De még mindig ott van a lehetőség: egyedül Jézusban bízni. „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” (Jn 21,17)

Panoráma

Orbán Szabolcs OFM Ferenc pápa névválasztásáról 

Egyeseknek első percben nyilvánvaló volt, hogy az új pápa Assisi Szent Ferenc nyomán választotta nevét, mások hosszasan találgatták, vajon melyik jezsuita szent a példaképe. A rejtélyt maga Ferenc pápa oldotta meg, amikor a tőle tapasztalt közvetlenséggel elmesélte, hogyan figyelmeztette egyik bíboros társa, a szegényeket ne feledje, ezzel eszébe juttatva a szegények barátját, a ferencesek alapítóját. Az erdélyi ferences rendtartomány elöljáróját, fr. Orbán Szabolcsot arról kérdeztük, mit jelent a ferenceseknek ez a névválasztás.

Panoráma

A gyulafehérvári érsekség honlapján (www.romkat.ro) a Márton Áron menüpont alatt heti útravaló található a nagy püspök beszédeiből, amelyet a honlap látogatói meghallgathatnak. Rádióműsor is készül Márton Áronról a Mária Rádióban. Ezek egyik ötletgazdája Csíki Szabolcs diakónus, őt kérdeztük minderről.

Panoráma

A II. vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában 

Lukács László piarista, a rangos magyarországi katolikus folyóirat, a Vigilia főszerkesztője, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetem tanára volt a Katolikus Akadémia vendége március 21-én. Átfogó előadása bevezetett a zsinat fogalmának rejtelmeibe: az első zsinatok fontosabb jellegzetességei után jobban érzékelhetővé vált a II. vatikáni zsinat rendkívülisége. Hiszen nemcsak váratlan összehívása váltott ki megdöbbenést, hanem ezt a zsinatot tapasztalhatóan végigkísérte a mindig frissességet, megújulást és sok meglepetést okozó Szentlélek. A zsinatot összehívó XXIII. Já­­nos pápa tettét még utóda, a későbbi VI. Pál is merész lépésnek tartotta. Ellenzői pedig azt remélték, hogy a zsinat gyors lesz, és kimerül majd a meglévő rend restaurálásában. Ám a Szentlélek munkálkodása megfordította a dolgok menetét, a világegyház püspökei átvették az irányítást a római kúria tisztségviselői kezéből, s a zsinat valódi megújulást hozott. A zsinatot megelőző liturgikus, biblikus mozgalmak szervesen beépültek, a cél az eredethez való visszatérés volt. Az előadó a zsinat fő kérdésköreinek nevezte az egyház közösségiségének, a kollegialitásnak a kérdését, valamint a vallásszabadságét, az egyház s a világ kapcsolatáét. A zsinat fogadtatásában, eszméi életre váltása során két látásmód érvényesült: a progresszív és a konzervatív. Előbbi sokszor túllőtt a célon, utóbbi a zsinat egészét utasította el. Lukács László kiemelte, a helyes középút a folytonos reform elve.

Panoráma

Az idei virágvasárnapi szentmisén újra felhangzott a Zsasskovszky Karénekek kézikönyvéből Jézus kínszenvedé­sének története, egy maroknyi, ökumenikus csoport közreműködésével.

Panoráma


Kolozsváron hagyománnyá vált, hogy a Báthory líceum diákjai adják elő a virágvasárnapi passiót a Szent Mihály-templomban. Március 24-én a délutáni szentmise keretében a Máté-evangélium passiótörténetét énekelték el. Virágvasárnap egyben az ifjúság napja is egyházunkban, a szereplőket és diáktársaikat ezért külön köszöntötte a szentmise elején Kiss Endre iskolalelkész.

Panoráma

Hitüket vallották meg, arról tettek tanúbizonyságot a szatmári neokatekumenális közösség tagjai vasárnap. Szatmárnémeti régi központján vonultak át pálmaágakkal március 24-én, virágvasárnap. A székesegyházi plébániától háromnegyed tizenkettőtől induló közösség énekelve, az örök városból, Rómából hozott ágakkal haladt végig a parkon keresztül és a Kazinczy utcán egészen a Zárda templomig, ahol aztán szentmisén vett részt. A legszentebb áldozatot Láng Pállal, a szatmári közösség lelki vezetőjével Grzegorz Pawlaczyk mutatta be, aki homíliájában az erények élésére szólította a közösséget. A pálmaágakkal kapcsolatban elmondta, azokat sokan az ajtójuk fölé helyezik, hogy kilépve lakásukból, majd hazatérve, belépve oda, mindig eszükbe jusson Krisztus és keresztáldozata. Így mindig benne megerősödve élhetnek, de ez erőt adhat másoknak is, akik egyszerűen csak az ajtójuk mellett mennek el, és látják: ott egy keresztény, hitét élő ember lakik. Ha valaki elveszítené a reményt, bátran kopog majd be oda az evangélium üzenetéért. Ugyanúgy a lakásban elhelyezett pálmaág mindig Krisztus jelenlétére emlékeztet.

Panoráma

Ünneplő hívek serege töltötte meg a nagykárolyi Ka­la­zanci Szent József-templomot március 18-án, Boldog Celestina Donati, a piarista nővérek kongregációja alapítójának ünnepén a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templomban, amikor a du. 6-kor kezdődő szertartás alatt Kanti Ágnes megkezdte fogadalmas nővéri életét, Tóth Borbála pedig noviciátusba lépett.

Panoráma

A tagadás, a betegség gőgje – „Nem vagyok alkoholista” – a gyógyulás akadálya. Merre van ebből a KI-ÚT? Mi vagy ki vezet ki belőle? Ezekre a kérdésekre keresték a választ március 14–17. között Csíksomlyón tartott lelkigyakorlaton a szenvedélybetegek és hozzátartozóik. A Gyulafehérvári Caritas szenvedélybetegeknek szóló KI-ÚT konzultációs programja és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) több ízben szervezett lelkigyakorlatot számukra.

Panoráma

Március 23-án a csíksomlyói Jakab Antal Felnőttképzési és Tanulmányi Központban találkoztak immár másodszor a főegyházmegyében szociális tevékenységet végző egyházközeli szervezetek, kezdeményezések. A főegyházmegye védnöksége alatt zajló fórumok célja egyértelmű: a találkozási, együttműködési felület megerősítése, továbbépítése. A főegyházmegye szeretetszolgálata, a Gyulafehérvári Caritas a keretet biztosítja e fórumok számára, sőt az elmúlt évben Erdély-szerte szakmai találkozókat, műhelyeket szervezett több helyszínen, ahol a részt vevő szervezetek ügyes-bajos dolgaikra keresték a választ, vagy azt nézték meg, hogyan lehet egy ötletből projektet építeni.

Kitekintő

P. Forrai Tamás Gergely SJ, a magyar provinciális az új pápáról 

Imával és nagy reménnyel tekintünk Ferenc pápa szolgálata elé. Köszönjük azoknak, akik a választás estéjén kifejezték jókívánságukat – bár ezt inkább a Szentléleknek tegyék meg, aki láthatólag megint tudott meglepetést okozni!

Kitekintő

Az új pápa eddig is több jelét adta Szent Ferenc iránti elkötelezettségének. Akik jelen lehettek Ferenc pápa péteri szolgálatát megkezdő szentmiséjén a Szent Péter téren, vagy a televízió segítségével kapcsolódtak be az ünnepi eseménybe, észrevehették, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő kilencfős asszisztencia „egyenruhájának” része a barna kapucni. A ministránsok ugyanis a fehér karing alatt ferences habitust viseltek, fehér kordával és oldalukra erősített rózsafüzérrel. A magyarországi Ferences Sajtóközpont munkatársa, Sándor Bence megtudta, hogy a pápa külön kérésére Guido Marini pápai szertartásmester az alvernai ferences kolostor növendékeit hívta meg e liturgikus szolgálatra.

Kitekintő

Ferenc pápa 2013. március 13-án történt megválasztása alkalmából a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia (CER) csütörtökön, március 14-én köszöntő üzenetet küldött a szentatyának.

Kitekintő

Őeminenciája Jorge Mario Bergoglio bíboros személyében népének új szentatyát, egyházának új vezetőt adott Isten, aki XVI. Benedek nyugalmazott pápa utóda lett. Az újonnan megválasztott egyházfő a Ferenc nevet vette fel, amelyet a hosszú évszázadok alatt eddig még egyetlen pápa sem viselt. Eddigi munkássága, tevékenysége alapján úgy tűnik, hogy Buenos Aires érsekének igen tisztelt példaképe Assisi Szent Ferenc, a szegény sorsot választó rendalapító, aki lemondott minden vagyonáról, hogy az evangélium tanítása szerint éljen. Közismert ugyanis, hogy az érsek gondoskodása, törődése gyakran irányult a nehéz körülmények között élő, rászoruló argentin lakosok felé.

Egy falat a léleknek

• Sajátos kontraszt az, amiben élünk; élménytársadalomban, amely egy sajátos zárt világot biztosít számunkra. Valamivel tágasabb az előzőeknél, de ez is csak zárt világ. És az ember ezt a világot el kezdi isteníteni, amely a bálvány istenségek holdfényes őrületébe kergeti őt.

• S ebben a világban az ember egyre több információval, válaszokkal van elhalmozva, éppen ezért egyre kevesebbet kérdez rá az igazi értékekre, nem lepődig meg már semmin, mígnem fokozatosan elveszíti a rácsodálkozás képességét.

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 3/2. rész) 

Pénzünk, vagyonunk nemcsak önzővé tehet önmagunkkal szemben, hanem szívtelenné és szeretetlenné másokkal szemben is.

1. Való igaz, hogy az anyagiak szívtelenné tehetnek embertestvéreinkkel szemben is. Általában a jó mód beköti szemünket, hogy ne lássuk meg mások könnyeit, szenvedéseit, nyomorát, szükségeit. Megszámlálhatatlan azok száma, akik egy életen át nem veszik észre a mellettük, szomszédságukban, rokonságukban, világban lévő éhezőket, elhagyottakat, betegeket, rászorulókat. Jézus tanította: „Szegények mindig lesznek veletek!” (Mt 26,11). A nagy kérdés csak az: felismerjük-e őt szükséget szenvedő embertestársainkban…

Fiatal vagyok és gondolkodom

Béke, nyugalom, harmónia, csend, magány, idill… A felsoroltak olyan kifejezések, amelyek a 21. század emberének ismeretlenek, vagy jelentésük nagyon elavult, már-már feledésbe merült.

Mit is jelent a béke? Ha nincs lelki békesség, akkor a világ forgatagában elvész a lélek. Az állandó aggódás, kétségbeejtő helyzetek, kilátástalanság egy pillanat alatt le tudja győzni a lelki békét, nyugalmat, harmóniát.

Hírek, hirdetések

Hű keresztfa, áldalak

Húsvéti műsorok a magyar közmédiában

A magyar közmédia a kereszténység legnagyobb ünnepéhez méltó programokat ajánl nézőinek, hallgatóinak. A történelmi egyházak műsorai mellett az ünnepi palettán értékes filmek is szerepelnek.