Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 12. szám, 2013. március 24.

Vezércikk

Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke és az elnökség tagjai levélben fordultak az újonnan megválasztott Ferenc pápához. Örömüket fejezték ki megválasztása kapcsán, és hangsúlyozták: „Az európai püspökök a remény jelét és bátorítást látnak az ön megválasztásában, és ösztönzést arra, hogy ne csak az öreg kontinens kérdéseivel foglalkozzanak, hanem az egyetemes egyház perspektívájában tegyék mérlegre a lelkipásztori gondoskodásukra bízott egyházakkal kapcsolatos feladatokat.”

Schönberger Jenő püspök: A teljes szatmári egyházmegye öröméről szólhatok új szentatyánk, Ferenc pápa, civil nevén Jorge Mario Bergoglio szerda esti megválasztása kapcsán.

Benne Krisztus földi helytartóját, az egyház egységének megszemélyesítőjét, szerető atyánkat tiszteljük, akire bátran hagyatkozunk, és akiért imádkozunk, hogy feladatát Isten akarata szerint, örömökben és sikerekben végezhesse. Isten áldása kísérje minden cselekedetét!

Vezércikk

Jorge Mario Bergoglio: Ferenc pápa 

A 115 választó bíboros március 13-án, szerdán megválasztotta Péter 266. utódát. A Sixtus-kápolna kéményéből felszálló fehér füst jelezte, hogy a bíborosi kollégium kétharmados többséggel választani tudott. Nemsokára megszólaltak a Szent Péter-bazi­lika harangjai. A Szent Péter térre összegyűlt hívek örömujjongással fogadták a várva várt döntést. Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros jelentette be a Szent Péter-bazilika középső loggiájáról az új pápa nevét. Első alkalom az egyház kétezer éves történetében, hogy jezsuitát választanak pápának, s először viseli pápa a Ferenc nevet.

Panoráma

Kányádi Sándornak a versről mondott gondolatába kapaszkodva – „a vers az, amit mondani kell” – fogalmazott így Tamás József püspök a Mária Rádió hetedik születésnapján bemutatott hálaadó szentmisén. Március 16-án, szombaton Csíkszentdomokoson találkozott több száz zarándok, akik kegyelmet kérve ünnepelni indultak Márton Áron püspök szülőfalujába. A helybeliek szívélyes fogadtatása emlékezetes marad minden résztvevő számára: ahogyan a település útkereszteződéseiben állva a célba érkezést segítették, majd a kisebb-nagyobb járművekből kiszállókat fogadták és kísérték a polgármesteri hivatal nagytermébe. Itt a közös déli imádságot követően Ferencz Alajos polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd elkezdődött Lázár Csilla előadása a boldog emlékű püspökről. A vetítéssel összekapcsolt beszéd közben mindenki örömére felcsendült a szeretett püspök hangja archív felvételről. A zarándokok számára lehetőség nyílt az emlékmúzeum megtekintésére is. Du. 2-kor kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Tamás József püspök celebrált, a homíliában Csató Béla csíkszentkirályi plébános szólt a jelenlevőkhöz, valamint az éter hullámain keresztül bekapcsolódó rádióhallgatókhoz. Megköszönte azt is, hogy „kiimádkozták őt a kórházból”. Emlékezetes marad a szentély egyszerű, beszédes díszítése: az oltár előtt elhelyezett régi lámpás rádió, rajta hét égő gyertya, mellette az ablakon bekukucskáló nap fényétől megvilágított Márton Áron-festmény.

Panoráma

Örömteli nap volt március 18. a piarista nővérek s a nagykárolyi katolikus közösség számára. A rendalapító, Boldog Celestina Donati mennyei születésnapjának ünnepén a szentmise keretei között megáldották a rendalapító képét, azt a Kalazanci Szent Józsefről elnevezett templomban helyezték el, majd a du. 6-os szentmise keretében Tóth Borbála megkezdte a noviciátust, Kanti Ágnes (képünkön) pedig letette első fogadalmát, és felöltötte a szerzetesi ruhát.

Panoráma

Piet Jaspers, a díj átadója Máréfalva királynőjének nevezte Kovács Piroska néprajzkutatót, nyugdíjas pedagógust

Március 10-én, vasárnap délben fél 1-kor zsúfolásig megtelt a máréfalvi művelődési ház. A falu apraja-nagyja ünnepelte a kitüntetett pedagógust, néprajzkutatót. A belga Piet Jaspers magyarul köszöntötte az egybegyűlteket, amit a helybeliek kitörő tapssal jutalmaztak. Piet Jaspers két napon át járta széltében-hosszában tájainkat: felkereste a megmentett székelykapukat, ellátogatott Piroska néni otthonába. A Máréfalván és környékén töltött napok alatt ébredt rá, hogy a díjazott hasonlít az angol királynőre, ezért méltatásában így fogalmazott: „Kovács Piroska, Máréfalva királynője”. Negyven év kitartó munkájáért kapta az elismerést Piroska néni. Az utóbbi négy évben 14 faluban 51 székelykaput mentett meg az enyészettől.

Panoráma

ÉLEK: Életmód, lelkiség, közösség – négy hónapot átölelő, maratoni versenyfutás térben és időben a segítő nővérekkel. A résztvevők négy hónapon át imádkoztak a nővérekkel Erdély különböző helységeiben: Marosvásár­helyen, Gyer­gyószentmiklóson, Csík­sze­re­dá­ban, Csíkszentdomokoson, Sepsiszent­györgyön, Tus­nád­fürdőn és Brassóban, egy-egy önálló csoportban Kolozsváron és Nagyváradon, s egyénileg (Budapesttől Petrozsényig), a modern technológia nyújtotta lehetőséggel élve, online.

Panoráma

Megszokott, ismétlődő esemény minden szervezet életében az éves közgyűlés, de a Máltai Segélyszolgálat Kolozsvári Fiókszervezetének sikerült az idei alkalmat ünneppé varázsolni, a hálaadás ünnepévé. A megszokott beszámolók utáni ünnepi szentmise keretet adott arra, hogy 14 fiatal és öt szenior önkéntes köteleződjön el a Segélyszolgálat mellett, így a csoport száma 49-re nőtt.

Panoráma

A nagyszalontai római katolikus közösség elég kicsi, mégis sok léleképítő programot szervez. Arany János városában tartotta ülését a Váradi Comitium, ahová jöttek légiósok Nagyváradról Balogh Mária elnökkel az élen, Tenkéről a Szent Márton idősek otthonából, Mezőfényből, Székelyhídról, Palotáról, Szentandrásról, és természetesen jelen volt a házigazda szalontai közösség is.

Panoráma

A Márton Áron püspök tiszteletére írt zeneművet március 16-án mutatta be a sepsiszentgyörgyi közönségnek a Mustármag Énekegyüttes a Szent József plébánián. Az előadás elején Papp László, az evangéliumi gyökerekből megújuló magyar népi lelkiség vezetője mutatta be a művet. Márton Áron, akár a bérci fenyő, állta a II. világháború és a kommunista diktatúra viharait. Szálka volt a hatalom szemében. Börtönbüntetésre, majd szobafogságra ítélték.

Panoráma

Epizódok a II. vatikáni zsinat erdélyi recepciójából 

A Katolikus Akadémia harmadik évadának második félévét Bereczki Silvia segítőnővér előadása indította március 14-én a BBTE RK Teológia Kara dísztermében. Az előadó a II. vatikáni zsinat recepciójának epizódjait mutatta be az erdélyi egyházmegye életében. Már a bevezetőben felhívta a figyelmet arra, hogy a kommunista időkben a II. vatikáni zsinat újításainak, a tanításoknak a külső akadályok ellenére kellett beszivárogniuk, s ez Márton Áron püspök elszántságának köszönhetően sikerült. Márton püspök következetesen dolgozott azért, hogy egyházmegyéje papjai és a hívek megismerjék a világegyház aktuális tanítását. Erre a szentmisék keretében találtak alkalmat, hangsúlyozottan nagyböjtben, a nagyhéten, húsvétkor, Márton Áron azt írta elő a papoknak, ekkor ismertessék a tanításokat a hívekkel. A zsinat utáni változások közül a liturgikus reform újdonságai jöttek át leginkább az egyházmegyébe, talán azért is, mert a kommunista rezsim nyomása alatt (és ellenére) ez volt legkönnyebben megvalósítható. Márton Áron püspök a zsinat tanítása értelmében a szentmise ige- ás áldozati részének egyenrangúságát emelte ki, ennek nyomán azt kérte a papoktól: az igehirdetésre fektessenek hangsúlyt, s ebben legyenek igényesek nyelvi szempontból is.

Panoráma

Nagyböjti felkészülésük részeként március 3-án a szatmárnémeti székesegyházban gyűltek össze a fiatalok, hogy az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által elkészített segédanyagnak megfelelően folytassák elmélkedésüket, haladjanak a feltámadás ünnepe felé. Míg nagyböjt első vasárnapján A szív titka, a másodikon pedig Barátság címmel tartottak imaórát, a harmadik alkalommal Másokat felemelni cím alatt a segítségnyújtás, az egymás iránti keresztény felelősség megtapasztalása állt a középpontban, negyedszerre pedig a Lisieux-i Szent Teréz-templomban imádkozhattak együtt a fiatalok.

Panoráma

Március 8–10. között az Egyházmegyei Ifjúsági Központ A tékozló fiú hazatérése mottóval lelkigyakorlatra hívta azokat a fiatalokat, akik egy csendes hétvégét szerettek volna eltölteni az Úr közelében Biharfüreden.

Panoráma

Az elmúlt négy évben nagyböjt ötödik vasárnapján az idősek és a betegek a szentkatolnai templomban ünnepi szentmise keretében készültek a föltámadás ünnepére. Így történt idén is: március 17-én a templom zsúfolásig megtelt. Az ünnepi szentmisét a helyi plébános, Opra István végezte, a gyóntatásban és a szentkenet kiszolgáltatásában Pakó Benedek ny. plébános volt a segítségére, mint minden évben. Sokan tanulhatnának az idős emberek bátorságából, tanúságtételéből, abból, hogy a hetvenen jóval túl vállalják a szentmisébe való aktív bekapcsolódást: Nagy Pál, Pete Ferenc, Nagy Ödön és Jakab Imre olvasott és imádkozott az időseket képviselve.

Panoráma

A Mária Rádió harminc munkatársa nevezett be arra a képzésre, amelyet a kolozsvári Verbum Egyesület a pasztorális bizottság média munkacsoportja nevében szervezett a székelyudvarhelyi Szent Pio házban március 8–10. között.

Panoráma

Felkészülési lehetőség húsvétra 

„A kedves híveket arra biztatom – fogalmaz sajtóközleményében fr. Pantea Tibor, a kolozsvári ferences templom igazgatója –, hogy éljenek az egyház által felkínált kegyelmi lehetőségekkel, keressék fel gyakran azokat a »lelki vendéglőket«, ahol a szívük meg tud nyugodni, és új erőre kap, megízlelve az Úr édességét és jóságát!

Az ehhez való érzékenységet akkor tudjuk kiművelni magunkban, ha a nagyböjt idején naponta szakítunk időt, amikor csak Istennel találkozunk, és ehhez mindenáron ragaszkodunk. Ilyenkor letérdelhetünk az Úr keresztje elé, szemlélve azt, amit értünk vállalt, de mindenki választhatja azt az imaformát, amely leginkább megnyitja számára Isten jelenlétét. Így nem fognak hiányozni ebből a böjti időből sem az Isten, sem az emberszeretetben megnyilvánuló cselekedetek.”

Ferencesek a nagyböjtről

Arról kérdeztük a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzeteseit, mit jelent a nagyböjti időszak a 21. századi ferences életében, és mit gondolnak, hogyan élje meg, kellene megélnie a nagyböjtöt a ma emberének. Virágvasárnap fr. Gegő Julianus, a szécsényi noviciátus segédmagisztere osztja meg gondolatait.

Hamvazószerdával kezdetét vette a szent negyven nap, amely eredetileg fölkészülési idő a húsvéti szentségek (keresztség, bérmálás, eukarisztia) fölvételére, illetve az azokban való megújulásra. Ezt az időszakot mi egyszerűen nagyböjtnek hívjuk. Az elnevezés nem egy jó nagy koplalásra utal, hogy aztán majd húsvétkor sonkával és tojással degeszre együk magunkat; még csak nem is kiváló tavaszi tisztítókúrára egészségünk érdekében. A keresztények ennél nemesebb célt tűznek ki maguk elé: „A paradicsomból kiűzettünk, amiért nem böjtöltünk. Böjtöljünk hát úgy, hogy visszakerüljünk a paradicsomba!” (Nagy Szent Vazul: A böjtről I.).

Egy falat a léleknek

• A Golgota eseményében jelen van az értelem arroganciája és a lélek jósága. Az egyik szorongást, fájdalmat, hátborzongató eseményeket gyárt, a másik csak szenved, megbocsájt és közbenjár. Az egyik ordítozva követelőzik, vádaskodik és kigúnyol, a másik alig hallható szavakot suttog, majd mélységes csendbe zuhan.

• Az örök bírót elítélik, kivégzik. De ítélkezhet-e a sötétség a világosság fölött? János apostol, aki a kereszt alatt állt, úgy beszél Jézusról, mint aki látta az ő dicsőségét.

Egy falat a léleknek

Kedvenc idézeteim közé tartozik a József Attila-i, mely még gyermekkoromba vésődött belém, s melynek lényege a szép, pontos munkavégzés: dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Elméletben teljesen egyetértek ezzel, mégis a gyakorlati napok gyorsan zajló forgatagában, idő és csend hiányában, a tennivalók sokasága közepette sokszor nem sikerül… A szép, pontos és gyönyörködtető munka helyett lesz egy éppen csak elvégzett, kötelességtudásból vagy megfelelni akarásból összeálló, itt-ott hibákkal tarkított, elnagyolt végtermék, amely ugyan használható, de amelyre bizony itt-ott ráférne egy kis simítás, retusálás… És ez egyáltalán nem tölt el örömmel, hanem inkább ürömmel, önmagam nyugtatgatásával, hogy legközelebb majd jobban fogok igyekezni, kevesebb munkát vállalok, hogy nagyobb örömöm legyen benne. Esetleg ha nagyon felgyűl, akkor szétosztom, mint a jó menedzser. Csak legtöbbször azzal szembesülök, hogy az elvégzendő munkát nincs, aki felvállalja, bibliai szóhasználattal élve: nincs elég munkás a szőlősben, vagy mások a prioritások…

Útjelző

Létezik a világon egy olyan méretű áldozat, amelyet soha senki nem fog tudni megismételni. Ezt az áldozatot nem ember hozta, hisz ez lehetetlen.

Embernek lehetetlen, Istennek nem. Krisztus világméretű áldozata megváltotta az emberiség bűneit.

Nagycsütörtök estéjén valami szokatlan érződött a levegőben…

A húsvéti lakoma termének előkészítése… az Úr megalázkodása… lábmosás… Péter meglepődése és visszautasítása, az áruló kétszínűsége…

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 3/1. rész) 

Igazság volt és marad, hogy magántulajdon nélkül nincs emberi társadalom. Ezért mindenkinek kötelessége tisztességes úton magántulajdont szereznie. Mint például lakást, pénzt, ruhát, élelmet, munkahelyet, hogy tisztességesen élhessen övéivel. Örök hálával tartozunk őseinknek, szüleinknek, akik örökségül hagyták reánk Erdély és a Székelyföld erdőit, legelőit, szántóföldeit. Évszázadokon át úgy féltették ezeket az idegenek kezétől, mint a szemük fényét. Mi sem vethetjük el magunktól komolytalanul vagy felelőtlenül. Tovább kell adunk vérbeli örököseinknek. Hiszen drága szülőföldünk azoké, akik ott élnek és dolgoznak!

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mindenki nap mint nap döntések sorozatával találja szembe magát. Sokszor nehéz eldönteni, hogy melyik a jó vagy a rossz választás. Akármilyen döntést hozunk, vállalnunk kell a következményeket, és ez talán a legnehezebb feladat. A döntés meghozatalakor szinte soha nem lehetünk biztosak abban, hogy jól választottunk. Néha a rossz döntés is lehet hasznos lecke, hisz az ember hibáiból is tanul. Döntéseinket, életünk építőkockáit tapasztalatunk, ráérzésünk és elveink szerint alakítjuk. Jó és rossz döntéseink egyaránt befolyásolják és meghatározzák életünk minőségét és alakulását.

Pitypang

Mese a Pihepuha Gyermekmelegről 

Volt egyszer, hol nem volt, vagyis nem ott, ahol nem volt, hanem pont ott, ahol volt, vagyis nálunk, szóval nálunk volt egy Pihepuha Gyermekmeleg. Ez a Pihepuha Gyer­mek­meleg olyan kicsi lib­rentyfitty volt, tudjátok, abból a szeleburdi fajtából. Kedvenc lakóhelye a kisgyermekek hasánál volt, de nem akármilyen hasnál, hanem olyan vackoshasnál, paplanok és hálózsákok és könnyű takarók és pocakok ölelésében.