Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 11. szám, 2013. március 17.

Aktuális

Jó estét! – így köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlteket s a televízió előtt ülőket az új római pápa, megszólítva mindenkit: más felekezetűt-vallásút, nem hívőt, nem csak a saját háza népét. Egyszerű fehér reverendában lépett a világ elé, és nem azzal kezdte, hogy Istentől való hatalmát mutatva áldást osztott volna, hanem ő kért imát, áldást, felhatalmazást. A részletekre érzékeny kommentátorok azonnal párhuzamokat fedeztek fel: XXIII. Jánosra emlékeztette őket a közvetlensége, II. János Pálra gesztusa, hogy a ceremónia szokásos menetét a maga elképzelése szerint kissé átalakította. Mindenképp formabontó a névválasztása, az a tény, hogy jezsuitaként egy másik rend alapítója felé fordult. Bizonyos üdítő öntörvényűség fedezhető fel élete tényeiben: hogy a püspöki palota helyett egy egyszerű lakásban lakott, maga főzött, s lemondva a szolgálati gépkocsiról tömegközlekedett, ezzel a hívek számára hozzáférhető, megközelíthető volt amellett, hogy a közülük valóságát és a velük való szolidaritását fejezte ki. Szintén a jól értesült Vatikán-szakértőktől hallhattuk: azon túl, hogy imádkozott a téren egybegyűltekkel elődjéért, egyik első pápai ténykedéseként telefonon fel is hívta.

Kétségtelen, hogy nem európaiként másképp látja a világot, ez azonban reményteljes, hiszen nyilvánvalóvá lett, hogy a válságban nyögő európai kereszténység és kultúra friss levegőre, nagy levegővételre szorul, s ezt a pezsgő vallási életmegnyilvánulások földjéről kaphatja meg. Érdekes, hogy ezt a „harapásnyi” tiszta levegőt egy 1936-ban született és a tudósítások szerint fél tüdővel lélegző, amúgy fiatalos pápa hozza el. A konzervatívnak nevezett körök örülnek, mert Ferenc pápa eddigi munkássága garancia arra, hogy az alapvető értékek elkötelezettje, s ezekből nem enged. De örülnek a változást sürgetők is, mert a Kúriába kívülről érkező Bergoglio bíboros, Ferenc pápa képes lehet más szemszögből látni, más szempontot érvényre juttatni, a szegények, peremre szorultak iránti mély és valós elkötelezettségét a névválasztása világosan leszögezte.

Mindezek alapján a hívő nyugtázhatja: valóban a Szentlélek működik, annyira meglepő és reményteljes ez a választás, s annyit a nem hívő is elismerhet: a katolikus egyházban a meglepetés, a mindenkor megújulásra kész élet friss fuvallata érezhető.

Aktuális

Jorge Mario BERGOGLIO SJ: I. Ferenc pápa

A 115 választó bíboros március 13-án, szerdán megválasztotta Péter 266. utódát. Római idő szerint este 7 óra 16 perckor fehér füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből, jelezve, hogy megszületett a döntés, van pápánk! A bíborosi kollégium kétharmados többséggel választott. A füstjelzést követően megszólaltak a Szent Péter bazilika harangjai is. A térre összegyűlt tömeg  először meglepődve, hitetlenkedve, majd nagy örömujjongással fogadta a várva várt fehér füstöt.
Az új pápa korábban Buenos Aires (Argentina) érseke volt, 1936. december 17-én született. Szent Ferenc nevét választotta a pápaság történetében először. Isten segítse nehéz küldetésében. Kísérjük imával!

A szerkesztőség

Vezércikk

Pápaválasztás. Bulvárlapok első oldalon lebegő, nagy, piros betűs címeit olvasom. Televíziós csatornák híreire vetek egy-egy pillantást. Nem telik el nap úgy, hogy az ne a latolgatásoké legyen. S ez önmagában nem is rossz. Mutatja, hogy mennyire a vatikáni eseményekre szegeződnek most a szemek. Olyanok is fel-fel kapják a fejüket, akik máskor nem teszik meg. A helyzet csak akkor bonyolódik, amikor a képernyőn nevek sora jelenik meg. Fogadóirodák büszkélkednek azzal, hogy mekkora summákat sikerült a fogadásokból magukénak mondani. Esélyesek hosszú, naponta változó névsorát, esélyarányát közlik. Emberek százai remélik, hogy majd az ő „kedveltjük” lesz talán a következő pápa. Talán azt sem titkolják el, hogy remélik, a fogadást majd megnyerik. Pénzszerzési lehetőség nekik mindez a konklávé hátán. Ki a jobb kommunikátor, ki az, aki jobban megszilárdíthatja a katolikus hitet, ki az, aki a nagy elődök sorát előreláthatólag tovább viszi, ki az, aki hatékonyan megválaszolja korunk erkölcsi kérdéseit? Sokan megírják a napokban a következő pápa „munkaköri leírását”. A bíborosok pedig legjobb belátásuk szerint szavaznak. Nem a bíborosok választanak! A választás Istené! Ő tudja a legjobban, ki az alkalmas, a legalkalmasabb.

Panoráma

Húsz éve Erdélyben a segítő nővérek 

Valódi biztonságunk Isten nagylelkűsége – ezzel a mondattal kezdődött március 9-én délelőtt 11 órakor a Segítő Nővérek Kongregációja húszéves erdélyi jelenlétének ünneplése Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-templomban és a Deus Providebit Házban, amelyre mintegy 200 résztvevő jött el egész Erdélyből. Az itthon szolgálatot teljesítő nővérek nevében Bereczki Silvia köszöntötte a jelenlévőket (felső képünkön), hangsúlyozva, hogy a rend életében oly fontos szerepet játszó fenti mondat valóságát élik, élték meg most és az eltelt 20 évben is.

Panoráma

Csapai Árpád-Szilárd csíkszeredai egyetemi lelkész Kolozsváron született, 1995-ben szentelték pappá Gyulafehérváron. A vele készült interjúnkból nem csupán arra kaphatunk választ, hogyan lett ő egyetemi lelkész Csíkszeredában, hanem a CSEL életébe is betkintést nyerhetünk. 

Honnan hová?

Panoráma

(1918–2013) 

Orbán László csendes, nyugodt napok után, a szentségek által Istennel egyesülve, imádságos légkörből átment a másik, az örök otthonba. Temetése március 13-án volt a gyergyóremetei templomból. Három végrendelete készült, ezek egyikében, 1987-ben így írt: „Ha visszagondolok szenvedéssel tele gyermekéveimre, a korai árvaságomban töltött diákéveimre és a küzdelmes papi életem eltelt 43 esztendeire, annak egymást kergető eseményeire, sikereire és bukásaira, szinte beleszédülök. A számadás felelőssége felébred bennem, s félelem tölti el lelkemet. Aggódom a mulasztások miatt, a fel nem használt, vagy könnyelműségekre, szórakozásokra használt időért. Annyi jónak elmulasztásáért, híveimmel szembeni türelmetlenségeimért, gorombaságomért. Imádkozzatok értem! Uram, irgalmazz! […] Hálát adok Isten sokszoros kegyelméért, mely segítségével életemet két kápolna építésének – Kézdialmás, Csutakfalva – lázas munkájával tett izzóvá. Fogadja kedves áldozatul, s engedje a zsoltárossal mondanom: Zelus domus tuae commedit me, s míg életemben földi hajlékoknak szépítgetése volt nehéz feladatom, halálomban fogadjanak be az örök hajlékok.”

Panoráma

Március első hétvégéjén az erdélyi bogozók Marosfőn találkoztak, ahol Sebestyén Ottó zsögödi plébános, a Háló erdélyi vezetője tartott nagyböjti lelkigyakorlatot. A programban volt elcsendesedés, lelki út és az ima mélységeinek bejárása, filmnézés, rátekintés arra, ami jól működik, és arra is, ami kevésbé. Vasárnap az előrenézés, a visszajelzések és az együtt tervezés napja volt, majd szentmisével ért véget a lelkigyakorlat. Készülnek a tinik táborára, melyet július közepén fognak tartani Alcsíkon.

Panoráma

Első alkalommal szerveznek ünnepre hangoló, a történelmi egyházak életének megismerését indítványozó rendezvénysorozatot a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban március 18–22. között. Az Együtt a húsvéti úton – öt nap öt felekezettel hívógondolatú estéken együtt imádkozhatnak a különböző felekezetű résztvevők azokért, akik vallási meggyőződésük miatt hátrányt szenvednek, illetve a vegyes házasságokban élőkért. A programsorozat minden este hat órakor kezdődik a Dózsa György utca 15. szám alatt.

Panoráma

A sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia kis hittantantermében a Kolping-családhoz tartozó, hat éve működő Szorgos kezek kézimunkakör tagjainak kilencedik kézimunka-kiállítása nyílt meg március 4-én, és két hétig látogatható (naponta 10–17 óráig). A kiállítást Szabó Lajos kanonok-plébános nyitotta meg, aki felelevenítette a régi székely fonók hangulatát, amikor összegyűlt a szomszédság, és a munkálkodás alatt közösségi élményben volt részük, mert megismerték egymás örömét és bánatát is. A kollektivizálás után szétverték a fonókat, tudatosan megbontották a közösségeket, és eljött az idő, amikor mindenki félt mindenkitől, ezt próbálták belesulykolni az emberekbe. Mert tudták, hogy jaj annak, aki egyedül marad… Ezért is örült, amikor megalakult néhány éve a kézimunkakör, és hétről hétre együtt szorgoskodtak az asszonyok, kialakult a szolidaritás. Így megmaradhatnak felbecsülhetetlen értékű népi hagyományaink.

Kitekintő

A magyar egyház ezeréves története a Vatikánhoz fűződő hűség és egység jegyében zajlott. Ma úgy mondanák egyesek, hogy függő viszonyban voltunk a Vatikánnal. Tegyük hozzá: hála Istennek! Hogy egyházunk és népünk mennyire ragaszkodott ehhez a kötelékhez, az számtalan történelmi példával alátámasztható. A szovjet megszállást követő években a szatmári egyházmegye püspöke, dr. Scheffler János életét adta a hatalom által megszüntetésre ítélt egyházi egységért, a Vatikánhoz való ragaszkodásáért. A ma már boldoggá avatott Scheffler János nem akart felsorakozni az ún. békepapok, az árulók közé, akik a Vatikán megtagadásával a mindenkori politikai hatalom kiszolgálóivá züllesztették volna az egyházat. Részünkről is vannak áldozatai a ragaszkodásnak!

Fészekmeleg

A Mărgulescu házaspár 2011/2012-ben egy évet Németországban töltött a Johannes Hartl által vezetett Imádság Házában. Életükre nézve ez meghatározó erővel bírt. Az általuk tapasztaltakról, illetve az ott megélteknek az életükre gyakorolt hatásáról kérdeztük őket. 

Milyen élményekkel tértetek haza? Mi erősödött meg bennetek?

Ferencesek a nagyböjtről

Arról kérdeztük a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzeteseit, mit jelent a nagyböjti időszak a 21. századi ferences életében, és mit gondolnak, hogyan élje meg, kellene megélnie a nagyböjtöt a ma emberének. Nagyböjt ötödik vasárnapján fr. Kádár Kristóf székelyudvarhelyi házfőnök osztja meg gondolatait.

Érdemes minél több időt szentelnünk arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk jobban megerősödhessen. Erre van az adventi, a nagyböjti időszak, a különböző lelki napok, lelkigyakorlatok. A hit évében vagyunk, és ez is azt szolgálja, hogy próbáljunk többet foglalkozni lelkünk ápolásával, azzal, hogy Istennel való kapcsolatunk szorosabb, élőbb legyen. Ehhez mindenekelőtt bűnbánatra van szükség, arra, hogy lelkünk érdekében több időt fordítsunk a Szentírás és különböző lelki könyvek olvasására.

Ferencesek a nagyböjtről

Szerdánként délután 5 órától keresztúti ájtatosság, este 6-tól szentmise.

Március 25-én, hétfőn reggel 7-kor, március 26-án, kedden reggel 7-kor és délelőtt 10 órától szentmise, március 27-én, szerdán reggel 7-től és este 6 órától szentmise. Március 28., nagycsütörtök: reggel fél 8-kor zsolozsma, este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána szentségimádás; március 29., nagypéntek: reggel fél 8-kor zsolozsma, délután 4 órakor kezdődik a megemlékező szertartás az Úr szenvedéséről és kereszthaláláról; március 30., nagyszombat: reggel fél 8-kor zsolozsma, utána egész napos szentségimádás kezdődik; a húsvéti vigília időpontja: este 6 óra; március 31., húsvétvasárnap: a szentmisék reggel 9-kor és este 6 órakor kezdődnek. A reggeli szentmise után eledelszentelés lesz.

Egy falat a léleknek

• Valóban… nagyon nagy kísértés, hogy a bűn és a gyönyör fogalmát azonosítsuk. Ebből születnek a rossz megállapítások, hogy „minden gyönyör bűn”, illetve hogy „minden bűn gyönyörűséges”.

• A gyönyör az embert Isten szeretetére irányítja, Istent juttatja eszébe, és hálaadást kelt benne. De az Isten szeretetétől elfordult emberben a gyönyör fogalma eltorzult, elveszítette eredeti rendeltetését.

Útjelző

Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk Márton Árontól egy gondolatot, idézetet, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket. Ezúttal a püspökké szentelés februári évfordulója miatt esett a választás erre a beszédre.

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 2. rész) 

Minden ember életében a magántulajdon megszerzésének legegyszerűbb módja a becsületes munka. Ezenkívül lehet még a vásárlás, a csere, az ajándékozás vagy az öröklés, vagy például a lottón, totón nyerés is. Amit azonban nem becsületesen szereztünk, hanem csalással, sikkasztással, lopással, rablással, gyilkossággal stb., az soha nem lesz a tulajdonunk!

Fiatal vagyok és gondolkodom

Filozófiai értelemben könnyen kikezdhető lenne a kérdés, hogy a sötétség valóban a fény ellentéte-e, de mivel Jézus a leggyakrabban egyszerű embereket tanított, ezért ígérem, én sem foglak elszállt gondolatokkal riasztgatni téged. Nincs szükség nagy teológiai és filozófiai eszmefuttatásokra ahhoz, hogy megértsük az ő igazságait.

A nagyböjti időben elég gyakran találkozunk a szentmisék olvasmányaiban, evangéliumaiban a bűn kérdésével, a böjtöléssel, és valahogy mintha a természet is a megtisztulást, megújulást sugározná.

Pitypang

Szent József (március 19.)

…úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta (Mt 1,24)

A tematikus év szellemében indult sorozatunkban olyan emberekről olvashattok, akik életükkel bizonyították a hit melletti elkötelezettségüket. Sorozatunk következő „főszereplője” Szent József, Jézus nevelőapja, aki csendben, felelősségteljes alázattal teljesítette a szülők feladatát, ezzel példát mutatva az édesapáknak, fontos üzenetet hordozva a mai korra jellemző, csonka családokban szerepet vállaló nevelőszülőknek, de a nevelteknek is.

Hírek, hirdetések

Megrongálták a csíksomlyói Jézus-hágó kőkeresztjeit 

Fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegyhely igazgatója közleményben adta hírül: miután a tavalyi évben ellopták, megrongálták a kőkereszteket körülvevő vaskorlátokat, a múlt héten ismeretlenek elvitték a keresztútnak az erdő fái közé eső állomásairól a réz féldomborműveket. A Jézus-hágó a Kissomlyó-hegy nyugati oldalának keresztekkel jelölt része, amely a fenyőerdő fái közötti csapáson emelkedik a hegy csúcsán lévő Salvator-kápolnáig. Itt áll a minden búcsújáróhelyre jellemző keresztút: az egyes állomások egy-egy személy, búcsús csoport vagy egy faluközösség hitét, áldozatkészségét hirdetik. A csíksomlyói Kálvária első írásos említése 1834-ből származik. 1868-ban újították fel a keresztút kőkeresztjeit. A székely nép áhítattal állíttatta és járta, járja Krisztus keresztútját, a maga keresztútját egyesíti vele. „Ma már semmi se szent?” – teszi fel a kérdést Urbán Erik közleménye végén.