Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 11. szám, 2012. március 11.

Aktuális

Az a tudat ad erőt, hogy százezrek meggyőződését és vágyát képviselem 

Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá- és szenttéavatási ügyének új posztulátora van, tudta meg a Vasárnap: a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja a napokban hagyta jóvá dr. Kovács Gergely kinevezését. Bodó Márta kérdezte őt a kinevezés kapcsán. 

Dr. Kovács Gergely Kézdivásárhelyen született 1968. július 21-én. Az érettségi és kötelező katonai szolgálat után, 1987-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd 1990-ben Rómába küldték tanulmányai folytatására. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemeken tanult. 1993. július 3-án szentelték pappá a gyulafehérvári főegyházmegye számára. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal 1996-ban fejezte be. Egy évig káplánként dolgozott Marosvásárhelyen. 1997 augusztusában visszatért Rómába: azóta a Kultúra Pápai Tanácsának (a Vatikán kulturális minisztériumának) szolgálatában áll, amelynek 2004 óta irodavezetője. A Kléruskongregáció és a Rota Romana Bíróság munkatársa. 2000 júliusától pápai káplán. 

Aktuális

„A kereszténység által képviselt társadalmi értékrend normái – a felebaráti szeretet, a szolidaritás és a közjó szolgálata –Európa polgárai körében nagy tiszteletnek örvend” – állítja Holló László egyetemi előadótanár, aki Az Európai Unió – az értékek Európája(?) címen tartott előadást március 8-án a Katolikus Akadémián. Kijelentését az Eurobarométer nevű szociológiai vizsgálat eredményeire alapozta, amelyek alapján azt is megállapította:  az európai polgárok több mint kétharmada hagyományos értékrend szerint kíván élni. Ezek alapján állíthatotta azt is, hogy Európa identitása, legalábbis latens módon, keresztény. Mégis az tapasztalható, hogy bár százalékos arányban nagy a keresztény jelenlét Európában (76 százalék), ez nem érezhető ilyan hangsúllyal a közéletben és közgondolkodásban. Az előadó szerint Európa kialakulásánál a kereszténység bábáskodott, de a közös identitás kialakulásához szükséges források hiányoznak. „Csalódunk, ha úgy véljük, hogy a kereszténység újra visszatérhet Európába úgy, ahogy hajdanában volt” – mondta. Magyarázat lehet a jelenségre, hogy a számok és a keresztények érdekérvényesítő képessége nem áll arányban egymással, mint ahogy az is, hogy az Európai Unió még nem kiforrott egység, egyelőre a gazdasági társulás jellege dominál, és még azon a téren is számtalan további tennivaló van, a politikai közösség és jogi formák kidolgozása legfennebb távlati kérdés. Számtalan érdekes kérdést vetett fel Holló László előadása (meghallgatható a Katolikus Akadémia honlapján:  http://rocateo.ubbcluj.ro/hu/kat_ak.htm), amelynek végén így összegezett: „Azt kell mondanom, hogy az euroszkepticizmust, a kérdőjelt, hogy értékközösség-e Európa, megértem. Ennek ellenére mondom, hogy az Európai Unió adta értékeket értékelnünk lehet és kell.” Az előadó által javasolt út: Európa értékeit értékeljük, de érdekeinket próbáljuk megvédeni.

Panoráma


Az amerikai püspökök szolidaritásról szóló üzenete 

Romániai látogatásra érkezett az Amerikai Katolikus Püspöki Kar képviseletében Justin Rigali bíboros és John Gaydos püspök, valamint Declan Murphy, a Közép- és Kelet-Európa segélyezéséért felelős hivatal vezetője az útjukat szervező Monika Kleckkel, a Renovabis segélyszervezet képviselőjével.

Látogatásuk során (február 27–március 5. között) romániai római és görögkatolikus egyházmegyéket látogatnak végig, ismerkednek az itt élő katolikusok életével, életük adottságaival, lehetőségeivel, tényeivel, örömeivel és nehézségeivel. Meglátogatják azokat az intézményeket, amelyekre a közösségek a legbüszkébbek, s olyanokat, amelyek működéséhez az amerikai katolikusok körében e célra szervezett gyűjtések is hozzájárultak. Nyitottak és kíváncsiak mindenre: a múlt eseményeire, tanulságaira, az itt élők reményeire, jövőbeli terveire.

Bukarestből február 29-án érkeztek a gyulafehérvári főegyházmegyébe, Csíkszeredába és Gyergyószentmiklósra. Csíkszeredában találkoztak és megbeszélést folytattak a főegyházmegye segédpüspökével, Tamás Józseffel. A gyulafehérvári főegyházmegyében zajló ifjúsági programokról tájékoztatta az amerikai küldöttséget Nagy-György Attila korábbi és Tamás Barna jelenlegi főegyházmegyei ifjúsági lelkész. Ezt követően a Caritas projektjeit mutatta be Márton András igazgató, a felnőttképzési programokról Szakács Ferenc Sándor igazgató, a Háló-mozgalomról Sebestyén Ottó tájékoztatta őket.

Panoráma

Az UNESCO-jelölést előkészítő szakértői bizottság megtartotta találkozóját 

A Vasárnap tavalyi 50. számában, 2011. december 11-én írtunk arról, hogy a csíksomlyói búcsút jelölték az UNESCO szellemi világörökségének listájára. A cikkben többek között nyilatkozó Orbán Szabolcs ferences elöljáró jelezte, kérdéses még, ki fogja a dokumentációt előkészítő szakértői bizottságban a rendet képviselni. Időközben megtörtént a ferences szakértő kinevezése: Bőjte Mihály OFM képviseli az erdélyi ferenceseket az ügyet tárgyaló bizottságban. Azért kerestük meg Bőjte Mihályt, hogy a február 29-én Csíkszererdában tartott bizottsági megbeszélésen szerzett tapasztalatairól kérdezzük.

Kik alkotják a bizottságot és mi történt a találkozón? 

A bizottságot Kelemen Hunor művelődési miniszter hozta létre, ő nevezte ki annak a tagjait. A cél, hogy dolgozzák ki azt az anyagot, töltsék ki az űrlapokat, amelyek a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsú jelöléséhez szükségesek az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A bizottság vezetője dr. Paulina Popoiu, a bukaresti falumúzeum igazgatója, egyetemi tanár. A bizottság pontos névsorát, összetételét nem ismerem, de úgy értettem, hogy tagként volt jelen a megbeszélésen Hegedűs Csilla miniszteri tanácsos, Pozsony Ferenc egyetemi tanár, néprajzkutató, és még néhányan, a falumúzeum munkatársai és mások.

Panoráma

A Katolikus Alkoholista­mentő Szolgálat (KASZ) lel­­kigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak Csíksomlyón, a Szent István Gyermekvédelmi Központban (Szék út 152. szám) március 15–18. között, Fazekas György KASZ lelkész vezetésével.

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat fő tevékenysége közé tartoznak a háromnapos bentlakásos szabadító lelkigyakorlatok alkoholbetegeknek és hozzátartozóinak.

Panoráma

A család és társadalom témakörben meghirdetett Ferences Óra márciusi meghívottja Komáromi Mária hittanár, világi ferences lesz. Anyaság és istenhit című előadására március 18-án, vasárnap fél 12-kor (a nagymise után) kerül sor a csíksomlyói kegytemplomban.

Komáromi Mária 1952-ben született. Hittanárként családi életre nevelés tanácsadó, a budapesti Sapientia Családpedagógiai Intézet egyik alapító tagja és mentora. Főállású hitoktatóként a budapesti Pannonia Sacra katolikus általános iskolának ugyancsak alapítója és az intézmény hitéletének felelőse. 2000 óta a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet tantárgygondozója és egyik tantervírója. Közel tíz éve Budapest XII. kerületében, Hegyvidéken férjével, a képzőművész és szintén hittanár Komáromi Jánossal Családépítő klubot vezetnek szülők számára. „Isten ajándékának tekintem a különböző közösségek alapítását és építését, mégis az elsődleges közösség az életemben a család, a házastársi közösség” – vallja Komáromi Mária, aki 40 éve házas. Házasságukból hat gyermek született.

Panoráma

Az erdélyi katolicizmus jelesre vizsgázott a kommunizmus idején! Ezt a büszke, öntudatos kijelentést tette dr. Marton József egyháztörténész-professzor a Katolikus Akadémián március 1-jén tartott előadása elején. Elmondta: ezt nem csak a katolikusok gondolják így, hanem az egykori kultuszosztály munkatársa, Ion Ioniţa fogalmazta meg egy 2002-ben tartott konferencián. Az erdélyi katolikus egyház helytállása valóban példaértékű volt, itt a békemozgalom leple alatt kísértő beszervezés nem járt igazi sikerrel, nem tudták eltántorítani a hitükhöz, nemzeti közösségükhöz, elöljáróikhoz hű papokat és híveket a mégoly leleményes kommunista agitátorok sem. Ebben természetesen nagy szerepe volt az egyházmegye elöljárójának, akit ellenfelei, a kommunisták is tiszteltek. „Gondviselés, hogy abban a korban olyan megfontolt, iránymutató püspök állt az egyházmegye élén, mint Márton Áron” – fogalmazta meg az előadó, aki azt is jelezte: a gyulafehérvári katolikus egyházmegye kommunizmus ideje alatti történetének csak a társadalmi keretét, fontosabb szereplőit, intézményeit tudja ismertetni, a témát kimeríteni az előadás időkeretében lehetetlen.

Panoráma

Lelkipásztori napot tartottak Szatmáron 

A szatmári és erdődi esperesi kerületek lelkipásztori napját tartották március 3-án a szatmári Scheffler János Lelkipásztori Központban. A rendezvényt a tavaly novemberben tartott egyházmegyei szintű találkozó folytatásaként, a minél szélesebb fórum érdekében szervezték.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas közel 120 önkéntese végez majd közösségi munkát egy héten keresztül egy erdélyi településen. Az önkormányza­tok pályázat útján nyerhetik el a táborszervezés jogát.

A Gyulafehérvári Caritas idén immár IX. alkalommal szervez tábort önkéntesei számára. Tavaly az önkéntesség európai éve alkalmából újszerű, WorkCamp formában valósította meg a tábort, amelynek első alkalommal Gyergyóditró Önkormányzata adott otthont. A tábor során mintegy 100 önkéntes végzett közhasznú munkát a község javára, az egy hét alatt több mint 3000 munkaórát töltöttek fizikai munka végzésével és közösségépítő tevékenységek szervezésével.

Panoráma

Március 2-án világszerte sor került az asszonyok ökumenikus világnapjára. Kolozsváron a Szent István-templom adott otthont a liturgiának. A különböző felekezetű résztvevők megtöltötték az istenházát. Miután tolmácsolta a védnök, Kovács Sándor főesperes-plébános köszöntőjét, az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének és a kolozsvári Szent Mihály római katolikus nőszövetségnek az elnöke, Fábián Mária elmondta: az asszonyok ökumenikus világnapjának története immár több százados, hiszen a kezdetek az 1870-es évekre nyúlnak vissza. A kezdeményezés évről évre növekszik, újabb csoportok csatlakoznak hozzá, s a fiatalabb nemzedékek veszik át a stafétabotot a szervezésben. Azokban az országokban, ahol régóta megtartják, egész mozgalommá nőtte ki magát. Egyre többen vesznek részt a szervezésben, s a begyűlt adományokból az elmaradott térségek asszonyainak életét, a gyermekek tanulmányait segítik, vagy a nehéz sorsú országok éhezőinek küldenek élelmiszert, ivóvizet. Gondot fordítanak arra is, hogy globalizálódó világunk áldozatain segítsenek, nemcsak konferenciákkal, kurzusokkal, hanem konkrét tettekkel is. Például a lengyelországi La Strada mozgalom keretében kiskorú lányok prostitúcióra való elhurcolását igyekeznek megakadályozni.

Panoráma

Egy kortörténeti fotókiállítás 

Tibori Szabó Zoltán, a Minerva Művelődési Egyesület elnöke arra kért fel, rendezzek színházi témájú fotókiállítást Szathmári Papp Károly születése 200. évfordulója alkalmából. Színpadfény-kép címmel mutattuk be képi formában az elmúlt évtizedek kolozsvári színházi életét fekete-fehér fotókiállításon. Az ilyet bárhol a világon a legelőkelőbb fotóművészeti események között tartják számon, mert az ilyen fotó elkészítése sajátos adottságokat kér. Nem elég a fotóművészet alapos ismerete, tisztában kell lenni a színházi élet különleges világával is, ismerni mindazokat a hatóerőket, amelyek a dráma folyamán érvényesülnek.

Panoráma

Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk a 2012. február 25-én lezajlott vallás tantárgyverseny körzeti szakaszáról s a világi osztályokban tanulók által elért eredményekről. A kolozsvári iskolák világi osztályaiba járók közül néhányan múlt heti lapszámunkban megosztották a vallás tantárgyversenyeken szerzett tapasztalataikat az olvasókkal. Ezen a héten a teológiai profilú osztályba járókat kérdeztük, akik közül Pataki Tímea vállalkozott arra, hogy az olvasóknak is beszámoljon élményeiről.

Panoráma

Ferences Ifjúsági Téli Találkozó Désen 

Idén kilencedik alkalommal tartották Désen a ferences lelkületű fiatalok találkozóját, az úgynevezett FITT-et. Ezek a találkozók mindig lehetőséget teremtenek a ferences lelkiség vonzáskörében élő más fiatalokkal való találkozásra, köztük régi barátainkkal is, akikkel már évek óta rendszeresen találkozunk (ilyenkor, télen, na meg persze a nyári Ferences Ifjúsági Zarándoklaton – FerIZán), na meg újabbakkal is, hiszen a kör évről évre bővül, mind többen és többen töltjük meg ilyenkor a dési ferences kolostort.

Kitekintő

Február 13-án Rómában emlékezett meg dr. Jakab Antal püspökké szentelésének 40. évfordulójáról az a 43 fős zarándokcsoport, amelynek tagjai közül 26-an először jártak az örök városban, 23-an erdélyi zarándokok voltak. Öten a 40 évvel ezelőtti püspökszentelésen is jelen voltak; a csoport 36 tagja Jakab püspök rokonságából és szülőfalujából (Kilyénfalva) került ki.

Kitekintő

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is megtisztelte jelenlétével azt a február 29-én, az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében szervezett tudományos konferenciát, amelyet az Ipolyi Arnold egykori besztercebányai és 1886-tól haláláig nagyváradi tudós püspök emlékére szerveztek. A neves püspök a nagyváradi bazilika kriptájában nyugszik.

A hatalmas életműhöz kapcsolódva a nemzeti könyvtár kamarakiállítást rendezett, amely 2011. november 25. és 2012. február 29. között volt látogatható, és amelynek február végi záróeseményéhez kapcsolódik a Tudományos Igazgatóság és a Kézirattár szervezésében létrejött konferencia. Az ülésszakon neves magyarországi, felvidéki és erdélyi előadók mutatták be az Ipolyi Arnold sokrétű munkásságával kapcsolatos újabb kutatási eredményeiket. A szélesebb közönség őt a magyar mitológia kutatójaként ismeri, életműve azonban ennél sokkal gazdagabb, és a magyar művelődéstörténetre gyakorolt hatása még sok tekintetben nem eléggé feltárt. A megnyitón dr. Sajó Andrea főigazgató is utalt erre, és ismertette a konferencia létrejöttének körülményeit, megköszönte mindazon intézmények segítségét, amelyek kölcsön adott tárgyakkal vagy azok másolatával hozzájárultak a kiállítás megszervezéséhez.

Egy falat a léleknek

• Az idők folyamán arra jöttem rá, hogy az átlagos keresztényekben eléggé torz kép alakult ki az életszentségről és a szentekről. Hogy miért, miben mutatkozik meg ez, és hogy kik ezért a felelősek? Ezekre a kérdésekre sokáig taglalhatnánk a választ. Egy viszont biztos: a felelősséget nem háríthatjuk el magunktól.

• A szentek példája az életszentségre szólít fel bennünket. Vannak szentek, akiknek példája arra szólít fel, hogy lehet ártatlanul élni. Másoké meg arra, hogy lehet minden bűnt elhagyva, sőt, csak így érdemes élni.

Útjelző

IV. parancsolat (6/1. rész) 

Sok szép magyar nóta, könnyűzenei szám, sláger figyelmeztet mindenkit a szülők iránti tiszteletre, szeretetre, engedelmességre. De nemcsak ezek, hanem az életből vagy a történelemből kiemelt számos példa is nap mint nap.

Az alábbi történet Krisztus előtt az 5. században játszódott le, amikor egy pogány fiú és édesanyja találkozott. A fiút Coriolanusnak hívták, akit örökre száműztek Rómából. Ez a vérig sértett ifjú bosszúból átállt az ellenség táborába. Ott bízták meg hadseregük vezetésével Róma ellen. A római nép megrettent. Belát­ták elhamarkodottságukat, de már késő volt. A szenátorokat küldték eléje egyezkedésre, de szóba sem állt velük. Ekkor a pogány papok mentek eléje, de rájuk sem hallgatott. A pénzvivőket is gúnyosan kinevette. Végül elküldték az édesanyját, Veturiát. Ő fia lábához borult és könyörögni kezdett Rómáért. A fia megtört, átkarolta és így szólt: Anyám, Rómát megmentetted, de elvesztetted a fiadat. A sereget visszavezette, az ellenség pedig felkoncolta. Coriolanus ragyogó példát adott a szülők szeretetére.

Útjelző

Bémer László püspök ma is példakép 

Amikor Pest bevételekor a magyar kormány Debrecenbe menekült, a fővárosban trónoló Win­dischgratz egymillió forint hadisarcot akart kivetni a magyar római katolikus püspöki karra, mert az osztrák hadsereg megítélése szerint a szabadságharcosok egyik nagy erőforrása a római katolikus egyház volt. Jelenlegi ismereteink szerint a katolikus egyháznak is voltak hősei és Júdásai vagy gyáva, taktikus haszonélvezői, akik az „engem nem érdekel a politika” mögé bújva szépfiúk akartak maradni az új helyzetben is. Nem ilyen volt báró Bémer László nagyváradi püspök. Itt nagyon röviden szólunk róla, aki több volt, mint báró, aki több volt, mint püspök, mert ember volt, mert bátor volt, mert az egyházmegye határain túlra mutat térben és időben az élete. Példa volt, példa a maiak számára, és példa lehet az elkövetkezők számára is, ha egyáltalán emberek maradunk, és igénylünk még példaképeket.

Emlékezzünk régiekről

Kilencven éve halt meg:

Pandur Márton. Türben született 1841. július 12-én. Tanulmányait mindvégig Gyulafehérváron végezte. 1870. augusztus 7-én szentelte pappá Fogarasy Mihály püspök. Kapnikbányán, Etéden, Kézdiszentkereszten, Karcfalván, majd Orláthon volt lelkipásztor. 1886-ban nyugdíjba ment. 1922. március 19-én halt meg.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az újraírandó szavaink hosszú listáját gyarapítja a lemondás szavunk is, a boldogság, szabadság, tekintély stb. szavainkkal együtt. Ma valahogy nem tudjuk, hogy is kell érteni ezeket a szavakat, mert már annyi minden rájuk rakódott, jelentésben, konnotációban, ezért a lényegük kezd elveszni életünkben.

A lemondás az aszketikában az önmegtagadás egyik cselekedete – mondják –, de a mai ember számára idegenül, netán visszataszítóan cseng az aszkézis és az önmegtagadás is. Nem csodálkozom ezen, mert önmagában a lemondás nem vezet sehová, csak az önmagunk által szabott mérce szerint teljesítünk, önmagunknak tetszelgünk, bizonyítunk akár.

Pitypang

Júdás árulása 

Isten igéje: Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk: „Kit kerestek?” Azok pedig így feleltek: „A názáreti Jézust”. „Én vagyok” – mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: „Én vagyok” – visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Ők ismét ezt felelték: „A názáreti Jézust”. Jézus így szólt: „Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni!” (Jn 18,1–8)

Hírek, hirdetések

Tíznapos zarándoklat Lourdes-ba

Május 3–12. között Jakab Gábor pápai káplán vezetésével Lourdes-ba zarándokolhatnak az érdeklődők a következő útvonalon: Magyarország, Szlovénia, Észak-Olaszország, érintve az Alpok peremén fekvő Garda-tót (Sirmione), Milánót, Torinót, La Salettet és a pápák hetven évig tartó fogságának városát, Avignont. A világhírű franciaországi Mária-kegyhelyről visszatérőben Marseilles, a francia azúrparton Monaco, Monte Carlo az úti program. Részvételi díj: 620 euró+10 lej. Az összeg tartalmazza az utaztatást, kilenc éjszakai szállást, kilenc reggelit, hat vacsorát, idegenvezetést és belépőket (Sirmione, Lourdes, Marseilles). Nem tartalmazza az egészségügyi biztosítást. A jelentkezési határidő előleggel (300 euró): 2012. március 31. A légkondicionált autóbusz Csíkszeredából indul. Jakab Gábor telefonszáma: 0264-435214. (JG)