Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 11. szám, 2011. március 13.

Vezércikk


Március 14-én, a magyar nemzeti ünnep előestéjén a kolozsvári magyar főkonzulátus rendezésében a kolozsvári Szent Mihály plébániához tartozó Szentegyház utcai emeleti díszteremben Szilágyi Mátyás főkonzul bevezetője után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át azokat a kitüntetéseket, amelyekben Schmitt Pál köztársasági elnök az ünnep alkalmából részesítette a tudományos és közélet jeles képviselőit. Kolozsváron vette át az MK Érdemrendet Tisztikereszttel dr. Kovács András művészettörténész, a BBTE tanára, az MTA külső tagja; Maros Dezső gépészmérnök, a Műszaki Egyetem tanára, a Román Akadémia főkutatója; Tőkés István nyugalmazott teológiaprofesszor, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspök-helyettese; az MK Érdemrendet Lovagkereszttel Nagy Pál irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő; Mihály Ferenc, a BBTE oktatója, vállalkozó; Murádin László, a Román Akadémia főmunkatársa, Nyelv- és Irodalomtudomány Közlemények nyugalmazott főszerkesztője; Sipos László festő- és grafikusművész, a Romániai Képzőművészek Szövetségének tagja; és az MK Ezüst Érdemkeresztet Emődi Tamás, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület tanácsosát. A kitüntettek nevében Tőkés István szólt az egybegyűltekhez. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult, ezt állófogadás és jó hangulatú, kötetlen együttlét követte.

Vezércikk

 

A március 9-én ünnepelt hamvazószerdával a keresztény világban elkezdődött a nagyböjt. Ez a negyvennapos vezeklő böjti időszak készületet jelent húsvétra, emlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakára. A nagyböjti idő a keresztények számára a bűnbánat ideje, alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és a megbocsátásra, kiengesztelődésre. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejezése, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatok vállalását. A 7. századtól vált szokásossá a bűnbánati felkészülés. Hamvazószerdán az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból, miként Isten is kiűzte az első emberpárt a paradicsomból. A kiutasítottaknak nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük. A hamvazószerdai liturgia az őskeresztény hagyományt idézi, amikor a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Az előző évben megszentelt és elégetett virágvasárnapi barka hamujából a pap hamvazószerdán és nagyböjt első vasárnapján keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon: a szokás a katolikusoknál máig fennmaradt. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

 

Egy falat a léleknek

 

• Elcsodálkozom azon, ahogyan vezet bennünket a Szentlélek Isten. Mert számomra nemcsak megtanult „valami” az, hogy a Szentlélek Isten vezeti az egyházat, hanem igaz hit, életemnek legalapvetőbb, legmélyebb tapasztalata. És amennyiben mélységes egységben vagyok az egyház hitével, engem is vezet.

Panoráma

Böcskei László váradi püspök együttünneplésre, feltöltődésre, egymás jobb megismerésére hívta a karitatív intézmények dolgozóit március 5-én. A találkozó szentmisével kezdődött. Felajánláskor minden intézmény képviselői (a Caritas, a szentjobbi Szociális Központ, a vincés nővérek, a mallersdorfi ferences nővérek, a Máltai Segélyszolgálat, a bélfenyéri Kolping Egyesület Szent Miklós gyermekotthona) rövid kis elmélkedés kíséretében egy-egy szimbólumot vittek az oltár elé, mely szolgálatuk lényegét fejezte ki. Két élménybeszámoló következik a részvevőktől:

Panoráma

 

Március 4-én este hagyományos fonóba voltak hivatalosak Csatószeg nyugdíjasai és családtagjaik. Az eseménynek egyévesek az előzményei: egy éve annak, hogy néhány csatószegi idős asszonnyal megalakult a nyugdíjasok csoportja. Az ötletgazda Fazakas Ida néni volt, aki kissé irigykedve gondolt azokra a helységekre, ahol működnek ilyen csoportok, majd saját otthonát ajánlotta fel a találkozások helyszínéül.

Panoráma

 

Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.

Láttak már gyereket tanulni fásszínben? Iskolatáska cipzárja helyén kötőcérnát használni? Láttak már kialvatlan gyereket, akinek sikerült tizenegy igazi „h” betűt írnia? Érezték a „tiszta” kézben tartott „maszatos” kezet, amelyik bizonytalanul szorítja a maroknyi ceruzát? Ennek látása és érzése tölti be az embert, amikor (a Csíkszeredától 8 km-re fekvő) csíkmindszenti Nagy István Általános Iskola I–IV. osztályába járó, 18 hátrányos helyzetű gyereknek tanulást elősegítő foglalkozást tart hét mindszenti önkéntes munkájával.

Panoráma

 

A csíkcsobotfalvi hagyományőrzők s a Csobod Örökség Egyesülete március 6-án farsangtemetést szervezett. Téltemesétnek is szánták a szervezők, és a tél minden erejével küzdött: szitált a hó, fújt a szél, egyszóval zord idő kerekedett a vidám alkalomra. Ám a téltemetők nem törődtek az időjárással, muzsikával, énekszó mellett vonultak végig a falu utcáin.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas idén immár 8. alkalommal szervez tábort önkéntesei számára. Eddigi hét táborunk képzés jellegű volt, önkénteseink a tábor hete alatt intenzív képzésen vehettek részt, felkészítést kapva az önkéntes munkájuk során tapasztalt problémák leküzdésére, ugyanakkor feltöltődhettek, megismerhették egymást.

Panoráma

 

Március 3-án ünnepélyes keretek között vette át Timár Ágnes, a kolozsvári Báthory István Líceum igazgatója az oktatásügyi minisztérium oklevelét, amellyel a történelmi múltra visszatekintő intézet kiváló státusát igazolja a Daniel Funeriu miniszter által aláírt elismerő irat.

Útjelző

I. parancsolat (6. rész)

Három hitellenes bűnnel foglalkozunk itt.

1. A teljes vagy részleges hitetlenség. Az Istentől való elfordulás, elszakadás nem máról holnapra történik, ez rendszerint lassú folyamat. Teljes hitetlenségről (ateizmus) akkor beszélünk, ha valaki a vallás alapigazságait összességében tagadja: nincs Isten, örök élet, mennyország, pokol stb. Részleges hitetlenség, ha valaki egyik vagy másik alapigazságot nem fogadja el.

Téma

Van töretlen munkakedvünk és szent lelkesedésünk.

(Scheffler János)

A püspök a háborús körülmények ellenére felszentelése után alig egy évvel fontosnak tartotta, hogy intézménye közművelődési szerepét kijelölje a város és az egész egyházmegye életében. A levelet 1943. április 6-án írta. Írásának bevezető részében megfesti azt a történelmi hátteret, amelyen a sok vihart átélt tájon megalapították a szatmári egyházmegyét 1804-ben. Török-tatár dúlás, vallási villongások, kuruc–labanc harcok közepette elnéptelenedett ez a vidék, amihez hozzájárultak a „jó szomszédok” gyakori látogatásai is.

Fiatal vagyok és gondolkodom

 

,,Nem olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek. Ne higgyetek ti másnak, mint az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi vissza.” Avilai Szent Teréz e szavai talán sohasem voltak annyira időszerűek, mint napjainkban. Ma az egyházat mint Isten népét többféle módon tapasztaljuk meg. Hol mint intézményt, hol mint eseményt, amelyben mi magunk, krisztushívők is tevékenyen részt veszünk.

Pitypang

Jézus és Szűz Mária a kánai mennyegzőn

Isten igéje: Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Asszony, a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”

Hírek, hirdetések

Kiállítás nyílt a gyulafehérvári székesegyházról és érseki palotáról Esztergomban

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota kutatása és helyreállítása címmel régészeti kiállítás nyílt az esztergomi Keresztény Múzeum emeleti termeiben március 5-én. Az esztergomi kiállítás a 2000–2008 között Daniela Marcu Istrate által vezetett gyulafehérvári régészeti feltárás eredményeit mutatja be.

Könyv

A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése

Szerkesztette Marton József–Oláh Zoltán

Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2011

Dr. Jakubinyi György érsek 65. születésnapjára a szerkesztők által felkért tisztelői és tanítványai a teológia különféle területéről két témakörbe rendezett – a Szentírással és a püspökkel kapcsolatos – tanulmányokkal fejezték ki elismerésüket és jókívánságaikat. Az érsek kedvenc szentjétől, a „kis utat” mutató Lisieux-i Szent Teréztől válaszottak címet a kötetnek.