Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Ötven éve halt meg:

Miklós László. Kézdiszentléleken született 1910. július 2-án. Szüleinek nyolcadik és egyben legutolsó gyermeke volt. A három évvel korábban született Elek nevű bátyja szintén pap lett és egyházmegyénk egyik igen jeles személyisége. László a középiskoláit Kézdivásárhelyen végezte, a Teológiát pedig Gyulafehérváron. Pappá szentelte 1934. június 29-én Mailáth G. Károly püspök. Nyárádremetén, Karcfalván és Udvarhelyen volt káplán. Mezőszengyelen, a többségben lévő protestánsok között mint plébános folytatta lelkipásztori buzgó munkáját 1938–46 között. A másvallásúak is nagyra becsülték és szerették. 1946-ban a csíkszeredai katolikus főgimnázium hittanára lett. Növendékei rajongva szerették. Két év múlva azonban a katolikus iskolákat államosították, ekkor Csíkszépvízre kapott plébánosi kinevezést. Hívei is nagy örömmel fogadták és tisztelték buzgó lelkipásztori munkáját. Volt tanítványai is sokszor felkeresték, tanácsait és buzgóságát követni próbálták. Talán ez is okozta az akkori állami hatóságok gonosz tervét, hogy lelkipásztori munkáját megakadályozzák. Letartóztatták, több mint egy évig fogolyként dolgoztatták a Duna-csatorna készítése címén. Onnan már veséjén rákos daganattal és súlyos csontritkulással tért haza. Évekig folytatta még lelkipásztori munkáját, míg végül a marosvásárhelyi klinikai kezelés sem tudott már rajta segíteni. 1965. március 22-én halt meg, 55 éves korában. Utolsó kívánsága szerint nem a templomkertbe, hanem a községi temetőbe, szeretett hívei közé temették. Síremlékén ez olvasható: „Életemben sok Miatyánkot végeztem értetek, ti is mondjatok el egyet értem!”

 

Harminc éve halt meg:

Péter László. Székelyszentkirályon született 1913. január 1-jén. A gimnáziumot Udvarhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1938. június 29-én Vorbuchner Adolf püspök. Csatószegen, Ditróban, Zetelakán, Kézdiszentkereszten és Baróton volt káplán. 1944-től Görgényüvegcsűrön, 1966-tól pedig Oroszhegyen plébános. Rendkívül szerény, egyszerűen öltözködő, de nagyon tevékeny pap volt. Állandóan javított, építkezett, ő maga is dolgozott a hívekkel együtt. Üvegcsűrön a templomot szépen kifestette, rendbe hozta. Oroszhegyen, a kommunista időkben, emeletes plébánialakást épített. Az udvarhelyi kórházban halt meg, de szülőfalujában temették el 1985. március 26-án, 72 éves korában.

 

Húsz éve halt meg:

Csutak László. Csíkszentgyörgyön sokgyermekes családban született 1919. október 19-én. A gimnáziumot Budapesten, teológiai tanulmányait Szegeden és Kolozsváron végezte. Pappá szentelte a kolozsvári Szent Mihály-templomban 1944. május 18-án Márton Áron püspök. Ekkor mondta el a zsidóüldözés elleni beszédét. Kézdiszentléleken és Kolozsváron volt káplán. Mivel nem volt hajlandó az akkori állami hatóságoknak szolgálatokat tenni, 1954-ben 11 környékbeli pappal és szerzetes nővérrel letartóztatták. Hatévi börtönre ítélték. Ennek letelte után a Baragani telepre utalták kényszerlakhelyre. Sok paptársával együtt viselte a tízéves számkivetést. 1964-ban szabadult, az általános amnesztiának köszönhetően. Ekkor Csíkszentmihályon lett plébános, de már beteg volt. 1995. március 30-án halt meg, 76 éves korában. Az volt a kívánsága, hogy szülei mellé temessék, szeretett hívei azonban maguk közt akarták látni holta után is, ezért a templomkertben nyugszik.

 

Tíz éve halt meg:

Veres Imre. Bethlenfalván született 1921. november 14-én. A gimnáziumot Udvarhelyen és Kolozsváron, teológiai tanulmányait Kolozsváron, Zircen és Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1948. június 20-án Gyulafehérváron Márton Áron püspök. Csomafalván, Udvarhelyen, Gelencén volt káplán. Imecs­fal­ván, Sinfalván, Székelyszenttamáson, Csíksomlyón, majd Szé­kely­szentléleken plébános. 1989-ben nyugdíjba vonult. Egy ideig rokonainál élt, majd az udvarhelyi Papi Otthonba vonult. Ott is halt meg 2005. március 15-én, 84 éves korában. Sírja az udvarhelyi katolikus temetőben van.