Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 10. szám, 2015. március 8.

Szeretem a templomot, tiszta, szakrális voltát. Meg az orgona hangját, amely mintha súlyt adna az éneknek, fohásznak, mintha maga a bizonyság volna: itt most jelen van és meghallgat Isten. És a harangszót is, a delet jelző vagy az istentiszteletre, vecsernyére hívót. Biztonságot áraszt, jelzi, hogy otthon és együtt vagyunk.

Ugyanakkor érzem, hogy a templom csendje, a szentség jelenléte nyújtja a legigazibb otthont számomra. Van, aki a templomot csak megnézi, mert építészeti remekmű, mások a kórusénekeket szeretik. Sokan Istennel kívánnak találkozni, van, aki a csendre figyel. „Uram, szeretem a házad ékességét, az oszlopok közt meghúzódó csendet, a hallgatag, a mély beszédű békét… Szívem elfogja hódoló alázat és meghatódott, melyről buzgó hála: Uram, szerettem, szeretem a házad!” (Székely László) Keressük azokat a helyeket, ahol közel érezzük magunkat Istenhez. Keressük Isten közelségének a bizonyosságát. Ez a vágy folytatódik bennünk a kezdetektől a mai napig. A csend hozzásegít mindannyiunkat ahhoz, hogy elmélyítsük személyes kapcsolatunkat az élő, szerető és irgalmas Istennel. A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus rendszeresen elvonult imádkozni, hogy az Atyával való kapcsolatát megerősítse, élővé tegye.

Panoráma

Lelkipásztor a Verbum Egyesület élén

Gondviselésszerűen éppen erdélyi katolikus sajtónk fennállásának 25. évében örömmel jelenthetem be a kedves olvasóknak, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság átszervezte a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület vezetését, amelynek igazgatójává Szőcs Csaba lelkipásztort nevezte ki. Ezzel mintegy újra papi jelenlét jelzi a Verbum kiadványainak katolikus elkötelezettségét.

Ugyanakkor ezzel az elvárásoknak is igyekszünk hatékonyabban eleget tenni, hiszen a katolikus egyház társadalmi szerepeinek növekedésével egy időben a papok egy részének szakmai képességeket kellett szerezniük egy-egy területen, mint az oktatás, karitatív tevékenység, szociális problémák, alapítványi, illetve egyesületi tevékenység, s nem utolsósorban a média. Mindezek minőségi végzésére nem elég a papi szerep megszokott modellje, hanem speciális tudásra is szükség van.

Szőcs Csaba egyike azoknak, akik főiskolai szinten tettek szert ilyen tudásra, esetében a média területén. Ditrói származású, a középiskolát ugyanitt, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. Jakubinyi György érsek szentelte pappá 2007. június 24-én Gyulafehérváron.

Panoráma

Szőcs Csabával Bodó Márta beszélget 

Januárban úgy döntöttél, nem folytatod korábbi, Mária Rádiós munkádat. Milyen tapasztalathoz segített ez a másfél év a vallásos rádiózás terén?

Egy hosszabb folyamat eredményeként valójában már december közepén, a karácsony előtti napokban megérett bennem ez a döntés, de csak az ünnep után akartam kommunikálni egyrészt főpásztorom felé, akinek a jóváhagyása nélkül a döntésem nem sokat ért volna, másrészt a munkatársak és a hallgatók felé is. Ez történt meg január első napjaiban. A közel másfél éves nagyváradi időszakom a Mária Rádiónál színesebbé és árnyaltabbá tette az erdélyi egyházi életről alkotott képemet, s mivel egyházmegyéink határain túlmutat a Mária Rádió tevékenysége, egyfajta „egyben-látást” is hozott a munkám. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy (önkéntes) munkatársaimmal igyekeztünk nyomon követni a négy egyházmegye híreit, beszámolni a történésekről, vagy amennyiben lehetett, elébe menni azoknak. Ez a rész különösen is izgalmas volt számomra.

Panoráma

Erdély első barokk temploma a kolozsvári Piarista templom, ugyanakkor a kincses város első barokk épülete. A jezsuiták építtették 1718–1724 között, és a katolicizmus 18. századi térfoglalásának időben a legelső nagyszabású alkotása régiónkban.

A templom építése befejezésének 290. évfordulójára (1724. szeptember 10.) az elmúlt két év folyamán Kovács Sándor főesperes-plébános ráfigyelésének és gondoskodásának köszönhetően restaurálták a mellékkápolnák két fali képét. Nagyrészt ismeretlen festők műveiről van szó, melyeket 1724 és 1768 között alkottak. Sajnos az eltelt csaknem három évszázad folyamán lerakódott gyertyafüst és por egyeseket besötétített, ezért vált aktuálissá restaurálásuk.

Panoráma

Huszonöt évvel ezelőtt néhai Varga Tiborné Hoffmann Erzsébet, a brassó-bolonyai Árpádházi Szent Margit Nőszövetség elnöke és az akkori plébános, Máthé Vilmos, közös imára hívta templomukba a város és környéke történelmi egyházainak asszonyközösségeit, illetve azok lelkivezetőit. Így alakult meg a Brassói Ökumenikus Imalánc. Azóta is, megszakítás nélkül, havonta más-más templomban hangzik el Isten igéje, a közös ima, és csendül fel az Urat dicsőítő ének. Nagy családdá forrott össze ez a közösség, amelyben fontos szerepet kapott anyanyelvünk ápolása, hagyományaink őrzése is. A lánc soha sem lazult meg, a szemek az idő teltével szorosabban fonódtak egymásba.

Panoráma

A Szentírás olvasásának támogatását, népszerűsítését tekinti feladatának a Katolikus Magyar Bibliatársulat. Ennek értelmében tartott február 20–22. között Marosvásárhelyen alapkurzust.

A résztvevők ünnepelték, ízlelgették, olvasták a Bibliát, a szervezők reménye szerint mindannyian egy picit változtak is ezáltal. Csont Ede plébános, a KMB elnöke elmondta: ha ugyanúgy mennek haza, ahogy érkeztek és semmi sem változik meg bennük, akkor elvesztegették az időt.

Panoráma

A hagyományokhoz híven a Báthory István Elméleti Líceum adott helyet a gyulafehérvári érsekség szervezésében működő római katolikus hittanverseny kerületi szakaszának, ahol a Kolozs megyében tanuló diákok mérhették össze tudásukat február 28-án. A rendezvény rövid áhítattal kezdődött az iskola kápolnájában, ahol Kádár István és Kiss Endre intézett néhány buzdító szót a diákság felé. Mint kifejtették, nem csak a tudás számít, hanem a lelki felkészültség is. Az áhítat után a diákok nekiláttak kidolgozni az idei verseny feladatsorát. Ugyanakkor nem hiányozhatott a már hagyományossá vált közös gitározás és együttlét, ahol a diákok megbeszélhették felkészítő tanáraikkal, hogyan dolgozták ki az idei tételsort.

Egy falat a léleknek
  • Két alkalommal látjuk az evangéliumban, hogy Jézus csodálkozik valamin. Mindkét esetben a hitről van szó.
  • Amikor Jézus visszatért Názáretbe, „szokása szerint” bement a zsinagógába, olvasásra jelentkezett, és utána tanítani kezdett. De sem a tanítását, sem a személyét nem fogadták el. „És csodálkozott hitetlenségükön.” (Mk 6,6)
  • Kafarnaumban a római százados odament Jézushoz, és kérte, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. „Megyek és meggyógyítom”, mondta neki Jézus. Mire a százados: „Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, de csak egy szóval mond…” És Jézus, hallván a százados szavait, „elcsodálkozott”, kísérőihez fordulva pedig ezt mondta: „Izraelben nem találtam ekkora hitet”. (vö. Mt 8,5–10)

Útjelző

Mária iskolájában 112. 

Az Ígéret Asszonya – Minden kétséget kizáróan tehát Mária a megígért asszony.

Ő az isteni ígéretek hordozója. „Ő” töri össze a Sátán fejét (Ter 3,15) – Az „az” vagy „ő”, mint személyes névmás, az ősevangélium és általában a Pentateuchus (Mózes öt könyve) szóhasználatában, mind a három nemben egyenlő, és így e helyütt vonatkozhat akár az Asszony magzatára, ivadékára, akár a Megváltóra, akár magára az Üdvözítő anyjára, de mindenképp: közvetve vagy közvetlenül – Máriára.

Emlékezzünk régiekről

Ötven éve halt meg:

Miklós László. Kézdiszentléleken született 1910. július 2-án. Szüleinek nyolcadik és egyben legutolsó gyermeke volt. A három évvel korábban született Elek nevű bátyja szintén pap lett és egyházmegyénk egyik igen jeles személyisége. László a középiskoláit Kézdivásárhelyen végezte, a Teológiát pedig Gyulafehérváron. Pappá szentelte 1934. június 29-én Mailáth G. Károly püspök. Nyárádremetén, Karcfalván és Udvarhelyen volt káplán. Mezőszengyelen, a többségben lévő protestánsok között mint plébános folytatta lelkipásztori buzgó munkáját 1938–46 között. A másvallásúak is nagyra becsülték és szerették. 1946-ban a csíkszeredai katolikus főgimnázium hittanára lett. Növendékei rajongva szerették. Két év múlva azonban a katolikus iskolákat államosították, ekkor Csíkszépvízre kapott plébánosi kinevezést. Hívei is nagy örömmel fogadták és tisztelték buzgó lelkipásztori munkáját. Volt tanítványai is sokszor felkeresték, tanácsait és buzgóságát követni próbálták. Talán ez is okozta az akkori állami hatóságok gonosz tervét, hogy lelkipásztori munkáját megakadályozzák. Letartóztatták, több mint egy évig fogolyként dolgoztatták a Duna-csatorna készítése címén. Onnan már veséjén rákos daganattal és súlyos csontritkulással tért haza. Évekig folytatta még lelkipásztori munkáját, míg végül a marosvásárhelyi klinikai kezelés sem tudott már rajta segíteni. 1965. március 22-én halt meg, 55 éves korában. Utolsó kívánsága szerint nem a templomkertbe, hanem a községi temetőbe, szeretett hívei közé temették. Síremlékén ez olvasható: „Életemben sok Miatyánkot végeztem értetek, ti is mondjatok el egyet értem!”

Hírek, hirdetések

Szabadulás a függőségek rabságából

A Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT konzultációs program szenvedélybetegeknek és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak Fazekas György (a KASZ lelkésze) vezetésével. Helyszín: Csíksomlyó, a Szent István Gyermekvédelmi Központ, Szék út 152. szám. Időpont: március 19–22. között, csütörtök du. 6 órától – vasárnap du 1 óráig. A lelkigyakorlat alapja az elfogadás és a megértés, amely lehetőséget ad az őszinte beszélgetésekre. A jelentkezés feltétele: valamilyen függőségben való érintettség, valamint a vágy a változásra, illetve a teljes programon való részvétel. Részvételi díj: 135 lej/fő. Érdeklődni és jelentkezni Márton Orsolyánál, a Gyulafehérvári Caritas munkatársánál március 16-ig, du. 3 óráig. lehet a 0733-773-577-es telefonszámon vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. (Endes Á. I.)