Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Február 23-i körlevelében a gyulafehérvári főegyházmegye érseke arra kérte papjait, hogy február 28-án minden plébániatemplomban mutassanak be hálaadó szentmisét a leköszönt XVI. Benedek pápáért. Arra is felhívta levelében a figyelmet, hogy ájtatosságokkal, szentségimádásokkal kérhetik a jó Isten áldását a leköszönő szentatyára és az egész egyházra. Február 27-én a kolozsvári Szent Mihály plébánia ennek szellemében a másnapi búcsúztatóra kifüggesztette a templom tornyára a pápai zászlót. Délután 4 óra körül két egyenruhás rendőr kérdőre vonta a templomőrt, Achim Lászlót, sőt személyi adatait is felvették. A megfélemlítésnek is nevezhető rendőri fellépés meglepte az őrt. A rendőrök nem kérték a zászló levételét, pénzbírságról sem esett szó. A helyzetet Kovács Sándor főesperes-plébános súlyosnak ítélte, a pápától való búcsúzáskor tiltakozást küldött a római katolikus hívek, a papság és a szerzetesek nevében a Kolozs megyei rendőrfőkapitánynak, a Kolozsvár városi, valamint a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal keretében működő helyi rendőrség főnökének. A főesperes tiltakozásában azt emelte ki, hogy az eset alkotmányellenes, az egyház életébe való durva beavatkozásnak minősíthető, hiszen a sárga-fehér, vatikáni címer nélküli zászlót nem állami közintézményre, hanem egy vallási felekezet templomára tűzték ki. A rendőri fellépés azt jelezi, hogy a hatóságok semmibe vesznek egy olyan történelmi egyházat, amelynek független működését garantáló és szabályozó Egyházi Törvénykönyvét a 2006/489-es számú törvény alapján 2008. október 1-jén a román kormány jóváhagyta.

Március 1-jén a körzeti rendőrbiztos (szektorista) újabb látogatást tett a Szent Mihály-templomba, s arról érdeklődött ugyanattól a templomőrtől, meddig marad a templom tornyán a pápai zászló. Kovács Sándor főesperes válasza minderre az egyház hivatalos álláspontját tükrözi: a zászló mindaddig ott marad, míg megválasztják és ünnepélyesen beiktatják az új pápát.

Ez a zászló nem politikai jelkép, hanem vallási: az anyaszentegyházzal és Szent Péter utódjával, a római pápával való hitbeli egységet szimbolizálja.

A romániai társadalom békéje, a valós problémákra és tennivalókra való összpontosítás érdekében meg kell e jogtalan, negatív hangulatkeltést szüntetni. Ráadásul mindez része az országszerte dúló magyarfaló zászlófóbiának.

Február 28-án maga a megemlékező ünnepség rendben zajlott, Kolozsvár katolikus templomaiban a szentmiséken, szentségimádásokon meghatódva és elismeréssel imádkoztak a hívek a távozó pápáért a Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és örmény apostoli kormányzó által megfogalmazottak szellemében: „Nyugdíjas éveiben örök főpapunk, Krisztus vezesse és a csíksomlyói Boldogságos Szűzanya oltalmazza leköszönő szentatyánkat. Mi pedig mindig hálával gondolunk rá, aki egész életében »mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára« imádkozott és dolgozott”.