Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Egyházmegyei zarándoknapA nagyváradi egyházmegye idén a szeretetszolgálat évét ünnepelte, ezért minden lelkipásztori tevékenységet – a központi, a regionális és plébániai szintűeket egyaránt – ez a téma hatotta át, az önkéntesség és szeretetszolgálat gyakorlásának az előmozdítása volt a fő cél.

Két alkalommal találkoztak a püspöki palota dísztermében az egyházmegye területén karitatív tevékenységet folytató intézmények képviselői, akik beszámoltak tevékenységeikről az érdeklődőknek, illetve felvázolták azokat a lehetőségeket, amelyekben önkéntes segítséget és közreműködést igénybe tudnak venni. Az őszi találkozón külföldi jótevők kaptak hangot, ők számoltak be az eddig nyújtott segítési akciókról, illetve mondták el, hogy több év vagy akár évtizedes támogatás után melyek az elvárásaik a segítségben részesített intézményekkel, illetve személyekkel szemben.

Az év folyamán az egyháztanácsok képviselőivel való kapcsolatot is igyekezett ápolni a főpásztor. Tavasszal Nagyváradra látogatott minden plébániai tanács képviselete, ott találkoztak az egyházmegye elöljáróival és egymással. Az egyik fő célja ennek a találkozónak az volt, hogy a helyi egyháztanácsokat ösztönözni tudják a szeretetszolgálat terén kifejtett tevékenységek gyakorlására. A tavasz, illetve nyár folyamán regionális egyháztanácsosi találkozók is zajlottak, egy vagy több esperesi kerület egyháztanácsosainak a részvételével. Az év végéhez közeledve elmondható, hogy ezek a találkozók meghozták gyümölcsüket, hol többet, hol kevesebbet, de lelkipásztori szempontból eredményesek voltak.

A hagyományos egyházmegyei találkozók sorozata is tovább folytatódott, nyár közepén az egyházmegyei ifjúsági találkozóra, ősz elején pedig a ministránsok, illetve a családok találkozójára került sor.

Az egyház múltjának felidézése is fontosnak bizonyult: mindez egy külföldi meghívott vendégelőadók közreműködésével megtartott, színvonalas, egyháztörténelmi konferencia keretében történt.

Ugyanakkor az egyházmegye turisztikai irodát is indított, a nagyváradi vallásturizmus fellendítése, a nagyváradi katolikus örökség ismertetése érdekében.

A szerzeteseknek, akik a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, illetve görög­katolikus egyházmegyék területén gyakorolják hivatásukat, az év elején nyílt lehetőségük a találkozásra és az egymásért, egymás munkájáért való öröm kifejezésére. Mivel 2015 a megszentelt élet éve, az egyházmegye fokozottabban szándékszik figyelni a szerzetesi életre és értékekre.

Egyházmegyei médianapot és egyházmegyeközi médiapasztorációs találkozót is szervezett a nagyváradi püspökség, ezzel is igyekezve az evangélium hirdetésében korunk modern eszközei által nyújtott lehetőségeket hatékonyan igénybe venni.

Az egyházzene felkarolásán a székesegyházi karnagy és kántornő sokat dolgozott az elmúlt esztendőben. Vidéki kórusokat hívtak meg Nagyváradra, hogy a székesegyházban a vasárnapi liturgikus szolgálatot ellássák. Nagyböjti és adventi koncertet is adtak. A kántorok lelkinapon vettek részt az egyházmegye központjában. A legfontosabb egyházzenei esemény az ősz végi Egyházmegyei Kórustalálkozó volt, amely mozgásba hozta az egyházzene területén tevékenykedő kántorokat, karnagyokat, kórusvezetőket és kórustagokat.

A főpásztor plébániákat, iskolákat, szociális intézményeket látogatott meg, bérmakörutakat tett, igyekezve minden korú, nemű és szociális helyzetű hívővel találkozni, jelen lenni az emberek között, krisztusi örömöt és reményt vinni nekik.

Az egyházmegyés papság lelki és szellemi fejlődését szolgálták a lelkipásztorok számára szervezett lelkigyakorlatok Sólyomkőváron, illetve a két papi továbbképző, amelyek egyikén a gyulafehérvári papnevelő intézet és főiskola tanárai tartottak előadásokat.

Nem maradtak el a zarándoklatok, illetve a pedagógusokra való odafigyelés sem.

Jó alkalom a visszatekintés a hála kifejezésére és, Isten áldásában reménykedve, annak kérésére, hogy az egyházmegye a jövőben is lelkesen álljon az Evangélium hirdetésének és a lelkek üdvösségének szolgálatában.