Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 1. szám, 2015. január 4.

Az új esztendő küszöbén és első napjaiban sokan keserű emlékekkel búcsúznak a régitől. Elsuhant, mint a tolvaj, iszákjába gyömöszölve a csekély fizetések vagy nyugdíjak maradékát, mások munkahelyét, sovány családapák zsebeit fosztotta ki. Elvitte, esetenként, vele együtt a szív melegét is. De mindezzel nem elégedett meg. A mosolyt is lelopta sok gyermek arcáról, a nehézségek pedig az emberek hitét tette próbára. Saját politikusaink részéről is nagyrészt csak az ígérgetésekkel maradtunk. Pedig mennyi bizalom élt szívünkben a harmadik évezred tizennegyedik esztendejének elején!

Csüggedten térdeltem karácsonykor a betlehemi jászol előtt. El akartam panaszolni az Isteni Gyermeknek a magam csalódottságát, a „jóknak” tartott embertársaimtól kapott rosszat és igazságtalanságot, oda akartam tenni népem fájdalmai mellé életem problémáit, gondjait is. De nem jött szó az ajkamra. Félúton megállt bennem a gondolat is! Mert akkor láttam meg lelki szemeimmel a Gyermeket, Jézust, az Isten Fiát, a barlang rideg kövei között…

Panoráma

Egyházmegyei zarándoknapA nagyváradi egyházmegye idén a szeretetszolgálat évét ünnepelte, ezért minden lelkipásztori tevékenységet – a központi, a regionális és plébániai szintűeket egyaránt – ez a téma hatotta át, az önkéntesség és szeretetszolgálat gyakorlásának az előmozdítása volt a fő cél.

Két alkalommal találkoztak a püspöki palota dísztermében az egyházmegye területén karitatív tevékenységet folytató intézmények képviselői, akik beszámoltak tevékenységeikről az érdeklődőknek, illetve felvázolták azokat a lehetőségeket, amelyekben önkéntes segítséget és közreműködést igénybe tudnak venni. Az őszi találkozón külföldi jótevők kaptak hangot, ők számoltak be az eddig nyújtott segítési akciókról, illetve mondták el, hogy több év vagy akár évtizedes támogatás után melyek az elvárásaik a segítségben részesített intézményekkel, illetve személyekkel szemben.

Panoráma

Közel 25 éve dolgozunk a helyi közösségekért, az elfelejtett idősekért, a szegény gyerekekért, a társadalomból kirekesztett fogyatékkal élőkért. Ezt a sokszínűséget, változatos és sokrétű tevékenységet szerettük volna megmutatni az idén minden megmozdulásunkon, ahogyan Márton András, a szervezet igazgatója fogalmazott: „Láttatni, hogy az irgalmas szeretet művei élnek, bontakoznak, erősödnek erdélyi közösségeinkben, megannyi súlyos, borúlátó vagy éppenséggel romboló fennhang ellenére.”

A Vasárnap olvasói számára nem kell bemutatni a Gyulafehérvári Caritast, hiszen folyamatosan beszámolunk tevékenységeinkről az újság hasábjain, most viszont az elmúlt egy év történéseire szeretnénk visszaemlékezni, kiragadva egy-két jelentősebb eseményt.

A kihívásokra válaszolva minden évben előbbre lépünk egy kicsit, így sikerült májusban útjára indítani a kórházi ápolók szakképesítését célzó nagyobb horderejű projektünket, amely jelenleg is 13 megyében zajlik, Marosszentgyörgyön pedig a Hand in Hand programunkat indítottuk, amelynek számunkra újszerű célja a kultúrák közti kapcsolatok építése, etnikumok találkoztatása.

Panoráma

A hősök emlékművénél elhelyezett adventi koszorút körülállva kezdődött Gyimesközéplokon a Gaudete vasárnap ünneplése. Az adventi koszorút most is a ministránsok nagyszámú csoportja vette körül. Mögöttük ugyancsak liturgikus öltözetben az énekkar és a hívek szép számban. Itt, a téren adventi gondolatait a kultúrigazgató, Ambrus Róbert osztotta meg valamennyiünkkel. Olyan keresztény ember hitvallása volt, aki tisztában van, hogy a kultúrát gyakorta a kultusz táplálta, s valahányszor a kultúra elszakadt a kultusztól, a kultúra a kiüresedés és a hanyatlás útjára sodródott.

Panoráma

Beszélgetés Bodó György plébánossal és Mihók Edit könyvtárosnővel 

Gyimest nemcsak gyönyörű természeti adottsága, hanem vallásos, szorgalmas közössége is egyedivé teszi. A vallásosságot itt kezdetektől olyan sziklaalapra építették, mint a gyimesi, kőből felépülő hegyek. Napjainkban a gyimesközéploki Szent Mária Magdolna oltalma alatt álló egyházközség plébánosa, Bodó György is a közösség fejlesztésén, nevelésén munkálkodik. Pasztorális tevékenységéről kérdeztem irodája meghitt hangulatában. Szívélyesen fogadott Mihók Edit könyvtárosnő is, aki mindig kész arra, hogy az emberek segítségére siessen, fiataloknak tanácsokat adjon, és az egyházi élethez hozzájáruljon.

Panoráma

Mi, a szentegyházai Szent Gellért Alapítvány munkatársai hálásak vagyunk az elmúlt esztendőért, és Isten áldását érezzünk munkánkon. A jó csapatnak és az önkénteseinknek köszönhetően egyre „gördülékenyebben” zajlanak programjaink. Azt érezzük, hogy van igény a munkánkra, idén is nagyon sok gyermekkel, fiatallal, időssel, sérülttel dolgoztunk együtt, és többször is volt „telt házunk”. Fejlődünk, tapasztalatokat gyűjtünk, és minden egyes programunkkal megerősödünk.

Építkezünk is: az alapítvány székhelyén építettünk egy nagy épületet, amely raktár, és védett műhely lesz a sérülteknek, ha elkészül.

Panoráma

„A családi élet összetartó ereje az a naponta megújuló, egymás örömét kereső tevékeny szeretet, amelyben mindenki a másik boldogságát keresi. Az ilyen élet erőteljesen összefűzi a családtagokat, teherbírásuk sokszorossá válik, együttlétük megannyi bajban is örömteli marad.” Adolph Kolping e mondata volt a vezéridézete az Ivói Kolping Táborban megszervezett kolpingos családos hétvégének, amely mottója lehetne az egész évnek is.

A Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok Szervezetének rendezvénysorozata az áprilisban Segesváron, Bara Irén és Bereczki Silvia segítőnővérek által kísért lelki hétvégével kezdődött. A szenvedés és a jó Isten téma kísérte végig e lelki hétvégét a Viskó című bestseller alapján.

Panoráma

A Gyulafehérvári Egyházmegyei Pasztorális Iroda 2014-ben a következő programokat szervezte:

1. Lelkipásztori munkatársképzés

A pasztorális iroda 2010 óta szervezi a lelkipásztori munkatársak képzését: immár a második csoport végezte el a hároméves képzés második évét Marosvásárhelyen. Az év során négy tanítási tömb keretében szereztek ismereteket a résztvevők az elméleti teológia, a szentírástudomány, a liturgika, a pasztorális és a diakónia területéről, majd tudásukat mélyítették műhelymunkák, önreflexió és véleménycsere segítségével, továbbá a vállalt önkéntes feladataik végzésével. A novemberben elkezdődött harmadik, befejező év során „szakosodnak” a résztvevők: akolitusi, lektori vagy lelkipásztori munkatársi szolgálatok közül választanak, és ebben mélyülnek el az év folyamán.

Panoráma

Az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat tevékenysége

„Mária boldog, … mert hitt, és ebben a hitben fogadta méhében Isten igéjét, hogy aztán a világnak adja.” (XVI. Benedek Pápa: Verbum Domini) A jó Isten kegyelméből társulatunk igyekezett az elmúlt év során többekkel is megismertetni és megszerettetni Isten szavát. Rendezvényeinken megtapasztaltuk, hogy „az egyház úgy él a Szentírásból, miként az Eukarisztiából.” (Henri Lubac, Geist aus der Geschichte). Egyre inkább fölfedeztük az Ige hirdetésének szépségét és fontosságát.

Panoráma

Beszélgetés az OlvasóklubbanA címben szereplőküldetést választotta a KALOT Egyesület 2014-ben. Tanfolyamaink, népfőiskolai és klubtevékenységeink révén továbbra is hitet, műveltséget, örömet és identitást kívántunk nyújtani a résztvevőknek.

Júniusban elballagtak a lelkigondozói képzés II. évfolyamának végzősei, ugyanakkor elkezdték tanulmányaikat a III. évfolyam hallgatói.

Panoráma

Az udvarhelyszéki főesperességi kerület fiataljai számára ifjúsági lelkinapot szerveztek a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági Házban december 13-án. Az egésznapos program lehetőséget biztosított a lelkes fiataloknak egy nagyon időszerű kérdés megvizsgálására. A nap témája az istenképeink volt, amelyet Balla Imre, székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze vezetett fel. Ezt követően volt kiscsoportos foglalkozás, amelynek keretében sikerült egyéni tapasztalatok alapján megosztani a gyógyulás útját az istenképiség területén. Az Istent dicsőítő éneklésben, a játékban, a szentségimádásban, a szentgyónásban és a szentmisében a résztvevők mély egységet éltek át a köztünk lévő Istennel és egymással. Köszönet a legapróbb erőfeszítésért, ami segítette a lelkinap létrejöttét (zene, szendvics, tea, meleg szívű, őszinte fiatalok…). Kovács Péter székelykeresztúri plébános vezetésével több mint negyedszáz fiatal vett részt a lelkinapon. A székelykeresztúri fiatalok rövid beszámolóiból bepillantást nyerhetünk a nap dinamikájába.

Panoráma

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 1990 óta végzi ifjúságnevelői munkáját. A 24 év alatt Románia egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezetévé nőtte ki magát. Tevékenységeink országos szinten, az egyes körzetekben, csapatokban és azokon belül őrsökben, néhol rajokban zajlanak. 7–10 éves kiscserkészektől szép kort megélt öregcserkészekig minden korosztály fellelhető csapatainkban, melyek a tömbmagyarság, illetve a szórványmagyarság által lakott településeken egyaránt működnek.

Panoráma

Az idei tanév kezdetétől a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum kisépülete egy rendhagyó diáklap szerkesztőségének ad otthont. Folyó év júniusában alakult a havonta megjelenő Prücskök Kulturális Gyermekmagazin, melyet a Kid District Egyesület – Gyermekek Régió működteti. A lap szerkesztőjével és az egyesület vezetőjével, Török-Ágoston Rebekával beszélgettünk a diáklap elindulásáról, céljairól, további terveikről.

Egy falat a léleknek
  • Földi életem célja az, hogy eljussak az Istennek való közösségre. Isten az, aki képessé tesz arra, hogy belépjek abba a szeretetközösségbe, ami ő maga. Ez a képesség csak akkor lesz az enyém, ha engedem, ha együttműködök Isten megelőző kegyelmével.
  • Ahogyan a természetes képességeinket csak lépésről lépésre szerezzük meg, éppen így van a természetfölötti képességeinkkel is. Isten kegyelmével együttműködve, lépésről lépésre gyakoroljuk a belénk öntött erényeket, és a Lélek indításának megfelelően alakítjuk át életünket.

Útjelző

Mária iskolájában 104/2.

Milyen Istenben hiszek? Milyen ez az Isten? Nagyon csendesen, halkan kérdezzük meg magunktól: elméleti Istenünk van-e nekünk, vagy élő Istenünk? Azt, hogy nekem filozófiai, eszmei Istenem van-e vagy élő Istenem, onnan tudhatom meg, hogy mihelyt élő Istenem lett, megváltozott az életem.