Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 1. szám, 2013. január 6.

Vezércikk


Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk Márton Árontól egy gondolatot, idézetet, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket. Ezúttal az 1974-es újévi beszédét választottuk ki, mondandója ma is időszerű. 

A mai civilizáció jellemző vonása, hogy az ember függetlennek képzeli magát Istennel és minden világfölötti hatalommal szemben. Ennek következménye, hogy az ember minden figyelmével a világ és a világ értéke felé fordul, elidegeníti magát a dolgokban és a dolgokért, s a távolság az Isten és az ember között egyre nő.

Magától vetődik fel a kérdés, van-e ebben a világban helye és valami szerepe a keresztény embernek?

Panoráma

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa a 2011. október 11-én kelt Porta fideiA hit kapuja – kezdetű apostoli levelével meghirdette a hit évét, amely 2012. október 11-én, a II. vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóján kezdődött, és 2013. november 21-én, Krisztus király ünnepén ér véget. Az apostoli levél bevezetője kifejti a hit évének a lényegét. Jelentősége miatt teljes hosszában idézem: „A hit kapuja (vö. ApCsel 14,27), amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének. Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik (vö. Róm 6,4), minek következtében Atyánknak szólíthatjuk Istent, és a halállal fejeződik be, amelyen át belépünk az örök életbe, az Úr Jézus feltámadásának köszönhetően, aki azt akarta, hogy a Szentlélek ajándékai által mindazok, akik benne hisznek, részesüljenek az ő dicsőségében (vö. Jn 17,22). Megvallani a Szentháromságba – az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe – vetett hitet annyi, mint hinni az egy Istenben, aki a szeretet (vö. 1Jn 4,8): az Atya, aki az idők teljességében elküldte fiát a mi üdvösségünkért; Jézus Krisztus, aki halálának misztériumával és feltámadásával megváltotta a világot; a Szentlélek, aki vezeti az egyházat a századokon át, amíg csak várjuk az Úr dicsőséges visszatérését.” (Porta fidei 1.)

Panoráma

A pápa béke világnapi üzenete 

Új gazdasági modellekre és a relativizmus diktatúrájának felszámolására van szükség – fogalmaz a pápa 2013. január elsejére, a 46. béke világnapra írt üzenetében. Az írás rövid szintézise az egyház társadalmi tanításának, kézikönyv a katolikusok szociális és politikai elkötelezettségéhez. A szentatya a nyolc boldogság programját kínálja fel a világban dúló gonosszal szemben – ilyenek a véres konfliktusok, az újabb háborús fenyegetések, a feszültségek és ellentétek gócpontjai. Ezek okai: a gazdagok és szegények közti egyre növekvő szakadék, az önző és individualista gondolkodás, a szabályok nélküli pénzügyi kapitalizmus. A terrorizmuson és a nemzetközi bűnözésen túl veszélyezteti a békét a fundamentalizmus és fanatizmus is, amely kiforgatja a vallás valódi természetét. Továbbra is fennáll az éhínség drámája: az élelmezési sokkal súlyosabb a pénzügyi válságnál – hangsúlyozza XVI. Benedek. Növekszik a vallásszabadság elleni erőszak.

Panoráma

Lezárult a hagyományos, Erdély katolikus templomaiban szervezett Szent Erzsébet-gyűjtés, amelynek bevételét idén idősek, betegek javára fordítja a Caritas. Ezzel segíti öreg és beteg testvéreinket, hogy minél önállóbb életet élhessenek, elkerülvén az elmagányosodást, a társadalmi elszigetelődést, valamint az állandó ápolás, felügyelet szükségességét.

Idén először más felekezetű templomokban is gyűjtöttek több Hargita megyei településen, ezáltal is életbe ültetve a Caritas küldetését: segíteni a rászorulókat etnikai, felekezeti hovatartozásuktól függetlenül. A Szent Erzsébet-gyűjtés során közel 165 000 lej gyűlt össze az idősek javára.

Panoráma

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala jóvoltából a Caritas egy uniós alapokból teljesen felújított épületbe költözhetett a Családsegítő Szolgálat, az Önkéntes program és a KI-ÚT konzultációs program szenvedélybetegeknek. Antal Attila alpolgármester a december 12-én tartott átadó sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az épület rendeltetése ifjúsági szociális szolgáltató központ, és a Ca­ritas­ban látták azt a stratégiai partnert, akivel ezt meg is tudják hosszú távon valósítani. Ludescher László szociális ágazati vezető pedig miután megköszönte a Caritasba vetett bizalmat, arról beszélt, hogy egy fiatalnak milyen fontos tudni amellett, hogy mit nem szabad, azt, hogy mit tehet. Ebben segítenek a Caritas munkatársai iskolákkal összedolgozva, tanácsokkal látva el őket.

Panoráma

Venite, adoremus Dominum!

Az eukarisztia „az egész keresztény élet forrása és csúcsa” (Lumen gentium 11.), „ugyanis benne van az egyház minden lelki java” (Presbyterorum ordinis 5.). Jézus Krisztus nemcsak a szentmise idejére jelenik meg a kenyér és bor színe alatt, hanem jelenvaló marad ebben a szentségben a szentmise után is. Éppen ezért helye, a tabernákulum, a legszentebb tér a templomainkban, és az eukarisztia szentmisén kívüli tiszteletének, a szentségimádásnak, fölbecsülhetetlen értéke van az egyház életében. Az örökös szentségimádásnak hosszú hagyománya van a gyulafehérvári főegyházmegyében: az év minden napján reggeltől estig imádkoznak a szentség előtt valamelyik templomban vagy kápolnában. Az Úr megtestesülésének ünnepére készülődve Zsebe Mártának köszönhetően az érsekség honlapjára felkerült két táblázat, amely dátum, illetve település szerint rendezve közzéteszi az éves körforgást. Adja Isten, hogy a hit évében hasznos eszköze legyen hitünk még jobb elmélyítésének, megtisztításának és megélésének. (http://www.romkat.ro/?q=node/3846) (Kovács Gergely)

Panoráma

Gyimesbükk új templomának építését 1976-ban fejezték be, Dani Gergely akkori plébános idején. Lukácsovits Magda az építkezésekkel egy időben végezte a templom belső díszítését 1975–1976 között – ez a rá jellemző egyéni datálási módból (halacska belsejébe írt évszám) következtethető ki –, és négy freskóból áll.

Panoráma


December 15-én védte meg Az eukarisztia tisztelete a 19. században Erdélyben című doktori dolgozatát Horváth István, a gyulafehérvári székesegyház plébánosa és körzeti főesperes, egyházmegyei főtanfelügyelő Kolozsváron a BBTE RK Teológia Karán. A nyilvános védés keretében a jelölt ismertette munkáját, majd a témavezető és az opponensek mondták el szakvéleményüket, felvetéseikre a jelölt válaszolt, ezután a hallgatóság kérdéseit is megválaszolta, s mindezek nyomán a bizottság megítélte a cím elnyerését. Horváth István a Marton József egyháztörténész professzor vezette doktori iskola 20. végzettje.

Panoráma

A Keskeny Út fesztiválmissziós csoport életében már decemberben elkezdődött az új év: az első képzést december 7–9. között a Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közötti, a rétyi útkereszteződésnél található Nemere Motelben tartották. Köszönet a motel vezetőségének a remek helyszínért, a Bethlen Gábor Alapnak az anyagi támogatásért. A csapat minden tagja kitartó volt, a jó Isten áldásával kíséri őket útjaikon.

Panoráma

Összefogtak a Gyulafehérvári Caritas Otthoni Gondozásának munkatársai, hogy Margit néni sorsa jobbra fordulhasson

 Margit néni 57 éves, és egyedül él. Fizikailag és pszichikailag is sérült. Szinte teljesen mozgásképtelen. Egy téglaházban tálaltunk rá, amelyből koromsötétség és füst áradt kifele minden kis repedésen, ami létezett a szobában. Hamar rájöttünk, hogy segítségre szorul, tehetetlensége miatt olyan anyagokat égetett el, amelyek gyúlékonyak, és ez is fokozta a betegségét.

Kitekintő

2012. december 21. már a 183. világvége volt a Római Birodalom bukása óta, számította ki Luc Mary, a tudományok történetének szakértője, a Világvége mítosz az antikvitástól 2012-ig című könyv szerzője (Trajectoire, 2009). 

A december 21. média gadget vagy valódi félelem?

Kitekintő

José G. Funes jezsuita, a vatikáni obszervatórium igazgatója a L’Osservatore Romano 2012. december 12-i kiadásában kommentálta a világvége prófécia nyomán kitört pánikot. Azt hangsúlyozza, hogy az embereket mindig is foglalkoztatta létezésük kezdetének és végének problémája. Évezredeken át mindig feltették a kérdést: honnan jöttünk és hová megyünk. A médiában, a világhálón az utóbbi időben sok szó esett a maják által állítólag 2012. december 21-re megjövendölt világvégéről.

Egy falat a léleknek

 • Az elmúlt év az Úr misztériumának csodálatos ünnepével ért véget. Nem csak a külsőt, hanem a belsőt is ünneplőbe öltöztettük. Igyekeztünk elvégezni a szentgyónást, hogy méltó és illő módon tudjunk ünnepelni.

• A múlt, az elmúlt polgári év lezárása lelkiismeret-vizsgálattal és hálaadással ért véget. De tudnunk kell azt, hogy a lelkiismeret-vizsgálat része nem csupán a szentgyónás, hanem a jövőbe tekintő, jól átgondolt terv és elhatározás.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 25. rész) 

Francesca da Rimini Malatesta János felesége volt. A jelek szerint nem nagyon szerette férjét. Inkább férje öccsével, Pállal szórakozott. Eleinte csak beszélgettek, később pajzán történeteket olvasgattak együtt. Végül annyira jutottak, hogy az asszony megszegte a házassági hűséget. Férje pedig váratlanul meglepte őket, és mindkettőt megölte. Dante Isteni színjáték című darabjában ezt az asszonyt a pokolban látta (Inferno 5.). Ma is könnyen odakerülhetnek azok, akik ezzel a bűnnel nem szakítanak, és a szentgyónásban nem békülnek ki Istennel. Mivel a házasságban e téren mindkét fél véthet, most mindkettőhöz szeretnék szólni.

Emlékezzünk régiekről

Kilencven éve halt meg:

Gegő György. Kadicsfalván született 1853. május 20-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1879. július 25-én szentelte pappá Fogarasy Mihály püspök. Kézdiszentkereszten, Gyergyóalfaluban, Tordán és Székely­udvar­helyen volt káplán, Apanagyfaluban, Verestoronyban, Demény­házán és Görgényüvegcsűrön pedig plébános. 1923. január 9-én halt meg.

Fiatal vagyok és gondolkodom

„A gondolat is életet menthet …” (Milan Kundera) – mert ha gondolkodunk, és ezt felvállaljuk, azt jelenti, nem vagyunk közömbösek. Ezt a mottót éreztük magunkénak az elmúlt évben az ifjúsági oldal hasábjain publikált fiatalok (középiskolások, egyetemisták) és fiatal papok által fogalmazott véleményeket és gondolatokat olvasva. Öröm volt együtt gondolkodni, találkozni Kolozsváron a médiaképzésen. Köszönet minden írónak és munkatársunknak, akik a 2012-es évben a következők voltak: a főegyházmegyei ifjúsági lelkészség, a nagyváradi egyházmegye ifjúsági központja és a Szent László Római Katolikus Iskolaközpont, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, illetve a szatmári, brassói, marosvásárhelyi, kolozsvári, gyulafehérvári fiatalok és lelkészeik.

Hírek, hirdetések

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

2013. február 14–16. között, hamvazószerda miatt kivételesen csütörtöktől szombatig tartják Gyulafehérváron a kántorok szokásos főegyházmegyei lelkigyakorlatos továbbképzőjét. A program szervezője és védnöke az egyházmegye segédpüspöke, Tamás József, a lelkigyakorlatos programot moderálja Sebestyén Péter vásárhelyi plébános. (G. V.)