Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 1-2. szám, 2014. január 5-12.

Fények, hangok, koccintások, jókívánságok, tánc, fi nom falatok, jó társaság – elmaradhatatlan kellékei a szilveszteri ünnepségnek. Miközben ezeknek a pillanatoknak évről évről visszatérő és mégis mindig sajátos hangulatát ízlelgetjük, öntudatlanul is beemeljük a jelenbe a leköszönő évet, az új év pedig szintén megpróbálja kérdéseivel belopni magát gondolat- és érzésvilágunkba.

A külső ingerek és a belső csend tudatos-tudattalan vágya versengenek bennünk… Az ünneplés elemei azonban befelé fordulásunk segédeszközeivé válhatnak, kérdéseket ébresztve bennünk: Milyen fények gyúltak életemben és környezetemben ebben az évben? Az elmúlt hónapok milyen hangjait hallottam szívesen, és melyek sértették fülemet? Mire emelem poharam, melyek voltak a kiemelkedő örömök? Mikor és hogyan hallottam meg a Lélek zenéjét, és hogyan engedtem vezetni magamat az Úr által az élet „táncában”? Merre tartok, milyen irányba vezettek meghozott döntéseim, megtett lépéseim?Milyen ízei voltak a letűnő évnek? Kikért és kiknek vagyok hálás, mely kapcsolataimban vágyom gyógyulásra és kiengesztelődésre?… És végül: mindezt látva, újraérezve, milyen vágyak élnek bennem a jövőre nézve, merre szeretnék lépni, mihez és milyen kegyelmet kérek?

Katolikus anyaszentegyházunk január 6-án vízkereszt ünnepét üli. Vízkereszt, más néven az Úr megjelenésének ünnepe keleti eredetű. Számos bizonyíték van arra, hogy a 3. század vége felé már nagyon elterjedt ünnep volt a római birodalom keleti tartományaiban. Ezen a napon ünnepelték Jézus születését – még napjainkban is az orosz ortodox egyház ezt tartja –, de nemcsak születését, hanem megkeresztelkedését, kánai csodáját (amikor a vizet borrá változtatta). Mindezekhez társult a napkeleti bölcsek látogatása is. Nyugaton 360 körül jelent meg az ünnep, de lassan-lassan kizárólag a bölcsek látogatása lett a tárgya: Jézus Krisztus kinyilvánította magát a pogányok előtt, hiszen őket képviselték a királyok. A 9. századtól három királyok ünnepének is kezdik nevezni ezt a napot. Nagyon sokak előtt nem világos, hogy sem a bölcsek száma, sem a neve nem szerepel a Szentírásban, hanem ez csupán a hagyomány része. Innen ered a Gáspár, Menyhért és Boldizsár elnevezés, valamint az, hogy ők Európa, Ázsia és Afrika képviselői, ezért közülük az egyik néger. Állítólagos csontjaikat először Milánóban, jelenleg a kölni székesegyházban őrzik és tisztelik.

Panoráma

December 17-én védte meg doktori dolgozatát Darvas Kozma József csíkszeredai plébános. A csíkszeredai római katolikus plébánia történetét dolgozta fel levéltári forrásokra alapozva, az első dokumentumok keresésében budapesti és bécsi könyvtári és levéltári forrásokig is eljutott. Témavezetője, Marton József egyetemi tanár, valamint az opponensek egybehangzó értékelése szerint alapos kutatást végzett, és az összegyűlt anyagot szakszerűen, ugyanakkor olvasmányosan dolgozta fel. A doktori munka bemutatását nyilvános vita követte, amelynek során a felmerült kérdésekre a jelölt kielégítő, helyenként székely humorral fűszerezett feleletet adott. A védésre az egyházi és tudományos élet személyiségei mellett Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert is eljött, ezzel fejezve ki a világi hatóságok elismerését a katolikus egyház kulturális teljesítménye és jelentősége iránt.

Panoráma

Könyvbemutató  

December 4-én Nagyváradon a püspöki palota dísztermében mutatták be dr. Tempfl i Imre Lektorok kis kézikönyve című munkáját. A könyvet Csirák Csaba mutatta be a közönségnek, a püspökség részéről Kovács F. Zsolt irodaigazgató és Böcskei László püspök is kifejezte örömét és értékelését a kötet megjelenése kapcsán.

Aki észreveszi, panaszkodik és értetlenül nézi, ahogyan drága anyanyelvünk romlik, foszlik, szakadozik. Beszédünk romlásának rossz példáit bizonyos kereskedelmi tévé- és rádióadók mint a pestist terjesztik. Társadalmi jelenség az igénytelen beszéd, mert társadalmi jelenség a nem olvasás. Trágárságra utaló, félig kimondott szavak, idegen szavak, befejezetlen mondatok, abbahagyott gondolatok, idegen hangsúlyok támadják beszédünket, rongálják emberi kapcsolataink minőségét is.

Panoráma

Másféle rangot adni a prédikációknak, hogy senki ne mondhassa: a pap is csak prédikál, ízesen, lélekhez szólóan használni a magyar nyelvet, és megszólítani azokat is, akik nem lépik át a templom küszöbét – e célok vezérelték Sebestyén Péter lelkipásztort, hogy tűzhordó is legyen. A tollforgató római katolikus pap legújabb kötete Tüzet hoztam címmel jelent meg. Az egyházi C év biblikus gondolatait találjuk benne úgy, ahogyan egy-egy üzenet Sebestyénben „megakadt”, és esélyt adott, hogy találkozzon önmagával.

Visszatekintő

Ebből az alkalomból szerveztük meg 2013. április 20-án Székelyudvarhelyen a Rákóczi Centerben a Jubileumi Családnapot, amelynek legfőbb célkitűzése a közös ünneplés és töltekezés mellett a hálaadás volt az elmúlt tíz év ajándékaiért, kegyelmeiért. Van bőven, amiért köszönetet mondani, hisz a tíz év alatt sokszor megtapasztaltuk a jó Isten működését családjaink életében. Csupán néhány pillanatkép, emlék, élmény…

Visszatekintő

A Mária Iskola közösség mindennapjai a 2013-as évben

Aki elkezdi imádkozni a rózsafüzért, beiratkozik Mária Iskolájába – mondta Boldog II. János Pál pápa. Ebben az Iskolában próbáljuk megélni a Szűzanya útját, azt az utat, amely Jézusra irányítja életünket. A Hit Éve volt minden programunknak az alaptémája ebben az évben. Február elején a csíksomlyói Szent István-házban közel 150 személynek tartottunk lelkigyakorlatot, amelynek mottóját Barsi Balázs ofm atyától választottuk: A hit által lépek rá az élet útjára, de csak a reménység tart meg rajta…

Visszatekintő

Betekintő a csíkszentdomokosi Szent Margit-ház életébe

 „Nincs más biztonságunk, csak Isten nagylelkűsége” – számomra ez a Segítő Nővérek szabályzatának egyik legfontosabb mondata. Ez jut eszembe most is, amikor a 2013-as évre visszatekintek, és néhány morzsát megosztok a Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház életéből. Isten nagylelkűsége, hogy ez a ház húsz éve működik, és ez idő alatt életutakat kísért végig, helyet adott pihenésre, elcsendesedésre, lelki-szellemi növekedésre egyházmegyénkből jövő, egyházmegyénk határain, országunk határain túlról érkező, önmagukat és Istent kereső emberek számára.

Visszatekintő

A hit témája visszhangra talált a Háló Egyesületben is. Egyesületünk is szakszerűen és felelősségteljesen részt vállalt a világegyház missziós célkitűzésében. A főegyházmegyei szervezetek: plébániák, lelkiségek, mozgalmak, egyesületek, felnőttképzési ernyőszervezet mellé sorakozott fel megszólító erejével, az újra való nyitottságával, emberi erőforrásaival és tapasztalataival.

Visszatekintő

„Egy közösséget nem azért kell jónak tartani, mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll; akkor jó, ha lehetőséget nyújt az embereknek arra, hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék, amennyit csak lehetséges, és lehetővé teszi, hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket.” (Csíkszentmihályi Mihály) A KALOT Egyesület egy ilyen közösség létrehozásán dolgozott ebben az évben is. Tanfolyamaink, népfőiskolai és klubtevékenységeink révén hitet, műveltséget, örömet és identitást kívántunk nyújtani a résztvevőknek.

Visszatekintő

A marosszentgyörgyi plébánia – mint a Maros-Küküllői esperesi kerület egyházközségeinek nagy része – szórvány közösség. A hívek harmada roma származású, harmada székelyföldi, harmada helyi magyar. A nagyközség 16 százaléka római katolikus. 12 felekezet és három nemzet él egymás mellett csendben, békességben. A plébániához tartozik Jedd, Csejd és Tófalva (ahol templomot építettünk), valamint Agárd és Kebele szórvány – összesen 1700 hívő.

Visszatekintő

Ebben az évben nem annyira a sok programra fektettük a hangsúlyt, hanem a személyes kapcsolatok építésére egymás között és mindenki felé, akikkel plébániánk kapcsolatba került. Megértettük, hogy ez az, amit Isten tőlünk kér, ahogy a 2013-as ökumenikus hét mottója mondja: „Amit Isten kér tőlünk”.

Visszatekintő

Egyéves a Szentcsalád templom Marosvásárhelyen

Templomunk felszentelésének egyéves évfordulóját, illetve plébániánk közösségi napját tartottuk 2013. október 19-én, szombaton. Az egész napos ünnepen közel 70 személy vett részt, 3 évestől 80 éves korig, részben Marosvásárhely- Remeteszegről, részben a hozzánk tartozó falvakból, filiákból (Bánd, Panit, Szentkirály).

Visszatekintő

Lassan az évünk végére érünk. Az idő csak úgy repül, ha tartalmasak napjaink, mindig akad tennivalónk, és van, amiért munkálkodnunk. A cserkésznek márpedig van: mindig résen vagyunk a jóra, folyamatosan képezzük magunkat és ápoljuk kapcsolatainkat.

Az elmúlt év is igen tartalmas volt, ezt elmondhatjuk. Mulattunk a februári cser készbálon, vezetőink éves programot egyeztettek a köz gyűlésen, majd tavasszal a lelkinapokon bensőnkre fi gyeltünk. A természet éledezésével együtt bújtak elő kuckóikból cser készeink, megkezdődött a portyák és a kirándulások sorozata. Az áprilisi rovásírásversenyen legügyesebbjeink mérték össze tudásukat, kézügyességüket, ám az igazi élményt és kalandot mégiscsak a nyár jelentette.

Visszatekintő

Istennek hála, áldott, gazdag év volt a Szent Gellért Alapítványnál az elmúlt esztendő. Szentegyházán és a környéken 2013- ban is rengeteget tevékenykedtünk azért, hogy alapvető célkitűzésünk megvalósulhasson:

– fiatalok, gyermekek keresztény szellemben való nevelése,

– fogyatékkal élők, sérültek, idős emberek, nagycsaládosok segítése, hogy ezáltal életük boldogabb, a társadalomba való beilleszkedésük teljesebb legyen,

– helységünk és a környék szociális problémáinak orvoslása.

Visszatekintő

Pro Educatione Egyesület, Csíksomlyó

A Pro Educatione Egyesület életében 2013-ban a határon átívelő együttműködések, a nemzetközi kapcsolatok és projektek voltak a középpontban. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a legfontosabbakat.

Visszatekintő

A Gyulafehérvári Egyházmegyei Kolping Családok Szervezete programjainak célja: tagjait és másokat is arra ösztönözni, hogy felelősséget vállalva, tevékenyen közreműködjenek a társadalom megújításában, személyiségük fejlesztésében, közösségük építésében. „Igaz barátság csak nemes szellemek meghitt közösségében születik; ugyanis a jó barátok, mintegy lelki családot képezve, a szívükben lesznek eggyé, válnak rokonná.” – Adolph Kolping e szavai jegyében zajlott tevékenységünk, amelyből néhány szemelvényt osztunk meg visszatekintésként.

Egy falat a léleknek

• Nincs az az indok, nincs az a pénz vagy vagyon, ami életet tudna adni, ami a szív tisztaságát pótolni tudná. Krisztus az élet világossága, a sötét éjben ő az igazi fény. Csak Krisztus az, aki életet tud adni.

• Sok veszély fenyegeti szívünket, mert olyan a szív, mint a szivattyú: összeszív és kilök. De nem mindegy, hogy mit szív be, mert ettől függ az, hogy mit ad tovább, illetve ettől függ a szív egészsége is.

Útjelző

Mária iskolájában 68.

„Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38)

„Legyen meg a te akaratod…” (Mt 6,4)

Fiatal vagyok és gondolkodom

A ma embere, fi atal és felnőtt egyaránt, sokszor érzi egyedül magát a nagyvilágban, mint Tamási Áron művében, Ábel, a rengetegben. Érezzük, hogy nem érjük utol magunkat, túl sok a munka, a tanulás, a program! Néha feladunk dolgokat, máskor pedig elkezdünk alkotni. Azonban ha az életben minőséget akarunk elérni, akkor nem félbehagyjuk a dolgokat, hanem befejezzük. Lezárjuk az öltést, ha egy varrást végzünk, befejezzük a gondolatot, ha beszélgetünk, de még a prédikáció végére is Ámen-t teszünk. Minden igazi munkát le kell zárnunk. A továbbmenő ismerőstől el kell búcsúznunk… Búcsúzunk az éveinktől… a terveinktől… és sorolhatnám.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Három és fél éves ifjúsági rovatunk, a Fiatal vagyok és gondolkodom egy újabb állomásához értünk. A beköszöntött új esztendővel kezdődően blogon is olvashatóak lesznek a lapban közölt írások. A felkért íróink által megfogalmazott gondolatok minden héten szerdán felkerülnek a blogra, és a fi atalokat, lelkészeiket meghívjuk, szóljanak hozzá, osszák meg velünk ők is véleményüket, kérdezzenek tőlünk.

Pitypang

Bölöni Farkas Sándor

218 éve, 1795. december 14-én született Bölöni Farkas Sándor a háromszéki Bölönben. Középiskoláit Kolozsváron végezte az unitárius, majd az evangélikus líceumban kiváló eredményekkel. Szenzációs nyelvérzékkel bírt. Megtanult angolul, olaszul, franciául, németül és spanyolul is. Műfordítással és versekkel is próbálkozott. Baráti körébe tartozott többek között Wesselényi Miklós és Döbrentei Gábor.

Pitypang


5. 1) a 2) b 3) b

6. 1) c 2) c 3) c

7. 1) c 2) a 3) c


8. 1) a 2) a 3) b