Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 1-2. szám, 2012. január 1-8.

Aktuális

Nem véletlenül vettem kölcsön H. G. Wellstől a címet. Könyve mondandója félelmetesen ráillik korunkra, mindennapjainkra! Ezt az új világot – a miénket – a féktelen tülekedés, az embernek saját embertársa általi legázolása, a felszínesség, a „minden a látszat” jelszavának való megfelelési kényszer jellemzi. Nem az a lényeg, hogy mi lakozik lelkünkben – ezt egyszerűen szentimentális ömlengésnek tartják nagyon sokan –, hanem az, hogy kívülről minek és kinek látszunk, még pontosabban minek tudjuk „eladni” magunkat.

Korunkban az „övön aluli percemberkék” a hangadók, akiket csakis a pillanatnyilag várható eredmény, haszon érdekel, s ezért képesek akár embertársaikon is keresztülgázolni. Az írott és elektronikus sajtó legnagyobb része mind azt sugallja: „valósítsd meg önmagad” – az egyén mindenáron való boldogulását hirdetik. Mai korunk félelmetes analógiát mutat az antik Rómával, amikor elszabadult a pokol, elmebajos, magukat „isteni költőnek” tituláló császárok saját „imágójuk” mentése végett több száz és ezer keresztényt dobtak a cirkuszok arénáiban randalírozó, kiéheztetett oroszlánok elé. S a nép, az eltunyult, elkorcsosult lelkű nép hálásan tapsolt. Főleg ha előtte vagy utána enni és inni adta neki. Panem et circenses.

Aktuális

Jakubinyi György érsek üzenete

Keresztény hitünk alapvető foglalata az apostoli hitvallás, a „rövid” Hiszekegy. Ha még rövidebbre akarjuk fogni a tizenkét ágazatot, akkor az Egyházak Világtanácsának döntése alapján két hittétel elfogadása szükséges ahhoz, hogy valakit kereszténynek tekinthessünk: a Szentháromság titka és a megtestesülés. A karácsony, Megváltónk születésének főünnepe ezt a főtitkot idézi fel. […] Karácsony titkának hatása világformáló. Amióta a második isteni személy értünk emberré lett, nem kerülhetjük meg embertársainkat. Nem mondhatjuk, hogy elintézem lelkem ügyeit négyszemközt a jó Istennel, nincs szükségem egyházra, papokra, embertársakra.

Az Úr Jézus azonosította önmagát – elsősorban szenvedő – embertársainkkal. Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40) Szent János apostol írta le a legcsodálatosabb mondatot: Isten szeretet (1Jn 4,16). Ott ült az utolsó vacsorán az Úr Jézus balján, hallgathatta szentséges szíve dobogását, szűz volt, akire az Úr Jézus haldokolva a kereszten legdrágább kincsét, szűz anyját bízta, személyében pedig – az egyházra! Ezért lett Szent János a szeretet „szakértője”. Első levelében még fejtegeti is: Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az  Istent sem, akit nem lát (1Jn 4,20).

Interjú

A 2011-es év tisztújítást hozott a Szociális Testvérek Társasága erdélyi kerületében: munkatársunk, Farmati Anna lett Fülöp Magdolna után a kerületi elöljáró. A szociális testvérek munkája egyházmegye- és Erdély-szerte ismert, ezért  kértem kolléganőmet arra, válaszoljon néhány kérdésre, amelyek nyomán az érdeklődő olvasók betekintést nyerhetnek a testvérek életébe, hétköznapjaiba, gondjaiba, de ünnepeibe és az ünneplés módjába is. 

2011. augusztus 10-én választottak kerületi elöljáróvá. Viszonylag váratlan fordulat volt ez még számunkra is, akik ismerünk téged s a társaság életét. Számodra mennyire volt váratlan a jelölés, a választás? Milyen érzéssel töltött el? Megijesztett vagy inkább stimulált?

Interjú

2011. november végén hetedik alkalommal tartottak nyílt napokat a piarista nővérek nagykárolyi rendházában. Kürti-Bokor Judit nővért, a nagykárolyi rendház vezetőjét akkor a szatmári püspökség sajtóirodájának munkatársa évértékelő beszélgetésre kérte. 

Minden évben nagy ünnepet jelentenek a nyílt napok. Már sokadik éve rendezik meg, mindig nagy készülődés előzi meg. Mennyit készültek, dolgoztak idén  rajta?

Panoráma

Márkus takarójáról

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy M betű. Ez az M betű egy kerítés tetején ücsörgött, lógatta a lábát és bosszankodott azon, hogy őt senki nem veszi észre, mivel pont olyan, mint a kerítés teteje, ilyen: /|/|

Egy nap azonban arra sétált egy férfi, akit Ágostonnak hívtak. Megszólította az M betű Ágostonból az Á-t: Hé, te, lenne-e kedved elindulni velem Ámulatba ejteni a világot? – Hogyne lenne, felelte az Á betű, s azzal faképnél hagyta Ágostont. Goston egy darabig hüledezett, de aztán úgy gondolta, még meghűl, ha sokáig ácsorog egy helyben, inkább elindul egyet abba a városba, aminek, egy betű kivételével, pontosan az a neve, mint neki.

Panoráma

Keresztény fiatalok szilveszteri  élményei

„Mintha mi se történt volna, úgy mentünk át egyik évből a másikba” – mondta néhány évvel ezelőtt szilveszter éjszakáján Szőcs Csaba, jelenleg kolozsi plébános. Azért volt lehetősége élni ezzel a szójátékkal, mert amikor szilveszter éjszakáján éjfélt ütött az óra, a közösség, amellyel együtt ünnepelte az újévet, egymás kezét fogva a Miatyánkot imádkozta egy hálaadó szentmise keretében.

Miben tér el a krisztusi közösségben megélt szilveszterezés a hagyományos ünnepléstől? Erre a kérdésre keresve a választ az itt következőkben néhány olyan embert szólaltatunk meg, akik az elmúlt években keresztény közösségben, Istennel együtt kezdték el az új esztendőt.

Panoráma

A békeláng misszionáriusai

A betlehemi láng a krisztusi szellemiség szimbóluma, amely nagy út után jut el Erdélybe. Immár két évtizede szervezik meg a betlehemi békeláng akciót, amelybe évről évre több ember kapcsolódik be. A békeláng ötlete szoros összefüggésben van Jézus születésével. A pásztoroknak kihirdetett békekinyilatkoztatásra emlékeztet több mint 2000 évvel ezelőttről.

Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy Habsburg Rudolf nevű osztrák cserkészcsapat ötlete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng lett. Azóta évről évre Bécsből – cserkészek kíséretében – rendszerint egy-egy különleges gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a Születés-bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen.

Panoráma

Nagy József, a Katolikus Magyar Bibliatársulat vezetője, az újszövetségi bevezetés és bibliai egzegézis tanára tartotta a 2011-es esztendő utolsó előadását a Katolikus Akadémián. Miben példaadó számunkra az őskeresztények élete? címmel december 15-én, csütörtökön este a mára érvényes tanítást kívánt megfogalmazni és átadni hallgatóságának az utolsó adventi napokban, karácsonyra való felkészítésként, de egyben akár újévi életprogramként is.

Panoráma

Aranyvasárnap, december 18-án a kolozsvári Szent Mihály-templomban egyházi házasságkötése 50. évfordulójára emlékezett dr. Vulpe Vasile és felesége, Fejér Kornélia. Olyan házaspárt ünnepeltek a jelenlevők, akiknek élete példaadó: vegyes vallású házasságukban a keresztény értékek mindvégig jelen voltak, s nemcsak egymásra, de kifelé is figyeltek mindig.

Panoráma

XVI. Benedek pápa béke világnapi üzenete

A pápa arra szólít fel bennünket, hogy bizalommal nézzünk a 2012-es év elébe, annak ellenére, hogy az elmúlt esztendőben növekedett a válság miatt érzett kudarcélmény, amely továbbra is sújtja a társadalmat, a munka és a gazdasági élet világát. A válság gyökerei mindenekelőtt kulturális és antropológiai jellegűek. A pápa különösen a fiatalokhoz fordul, meggyőződve arról, hogy lelkesedésükkel új reményt nyújthatnak a világnak. Fontos, hogy a társadalom minden tagja megfelelő figyelemmel válaszoljon elvárásaikra. Az egyház reménnyel tekint a fiatalokra és bízik bennük, arra bátorítja őket, hogy keressék az igazságot és védelmezzék a közjót – írja üzenetében  XVI. Benedek pápa.

Panoráma

Ötvenegy esztendőt élt és nemzedékek magatartását, gondolkodását befolyásolta. Életműnek nevezhető írott munkák nem maradtak utána, pedig egy ilyen sok tanúsággal járna mindannyiunk számára. Nem volt ő tedd ide-tedd oda ember, azaz valódi barátok és valódi ellenségek mozogtak körülötte. Nem csak az egyház katonái között, de a civil közegben is. Úgy tűnik, az egyenes embernek jut ebből is, abból is. Ebben a valóságban égett el fiatalon dr. Áib Sándor.

Panoráma

Aranymiséjét ünnepelte az elmúlt évben december 18-án Nántűn Groszhárdt Ferenc tiszteletbeli kanonok. Knecht Béla tb. kanonok aranymiséje után Groszhárdt Ferenc tb. kanonok ötvenéves papságát is megünnepelhették a szatmári egyházmegyében.

Panoráma

Mindenki azt akarja és arra törekszik, hogy a házát minél szebbé és kellemesebbé tegye. Benne akkor érzi jól magát, ha mindene megvan, amire szüksége lehet, és az, ami van, szép és esztétikus. Még inkább vonatkozik ez Isten házára, amely mindannyiunk háza kell hogy legyen, mert azt Isten nekünk adta és ide hív mindenkit.

Panoráma

Az erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójának évfordulójára

Advent harmadik vasárnapját az öröm vasárnapjaként tartjuk számon, a szentmise Pál apostol örömre buzdító szavaival kezdődik: Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom: örüljetek, az Úr közel van! Az öröm jegyében születésnapot ültünk, az ünnepelt a Mária Rádió kétéves gyermeke, a Szűzanya oltalma alatt álló és működő csíksomlyói stúdió. Ferencz Kornélia, a rádió egyik szerkesztője kért fel arra, hogy a kegytemplomban összegyűltekhez igehirdetés formájában szóljak. A rádió nevét és jelmondatát tettem elmélkedés tárgyává. A teljes megnevezés így szól: Mária Rádió – Erdély. Az első fogalom egy világszerte ismert személynév: Mária. Mária számunkra üdvözítő Jézusunknak a mennyei Atyától előre kiválasztott édesanyja, akit december 8-án úgy ünnepeltünk templomainkban, mint szeplőtelenül fogantatottat, tehát mint teljesen bűn nélküli, Isten eredeti elgondolása szerinti tiszta embert, mint tota pulchrát, mint „egészen szépet”, ha a kifejezést latinról magyarra fordítjuk.

Panoráma

Ez év júniusa óta sikerrel járja a Swaraj Gekien nevű színtársulat Japánt egy Szent Ferenc életét bemutató darabbal. Az együttes ezzel a művel ünnepli fennállásának nyolcvanadik évfordulóját. A darab címe: Nézzétek az ég madarait. Az együttes nevében szereplő egyik szó, a swaraj indiai kifejezés, önkormányzást jelent, ami Gandhinak volt a kedvenc szava India függetlenségéért való küzdelme során.

Panoráma

Az éves rendszeres foglalkozások mellett decemberben különösen odafigyelünk gyermekeinkre. Itt volt a Mikulás, jön az angyal, megannyi csillogó szempár lesi az ajándékokat, de bizony nem mindenkinek jut. Isten háta mögötti falvak gyermekei leskelődnek az óvodák, tantermek ablakain át, hogy mikor toppan be hozzájuk is az ősz szakállú apó, ezüstszárnyú angyal.

Panoráma

A 6 éves Zsolt és 74 éves nagymamája, Anna néni igen szerény, szegényes körülmények között élnek egy bekecsalji kisfaluban, Nyárádselyében.

Zsolt a helyi óvodába jár, az óvó néni szerint értelmes, de nagyon mozgékony, csintalan gyerek. Zsolt édesanyja Marosvásárhelyen él, de a gyerekét csak havonta egyszer látja, amikor a nagymama Zsolttal Marosvásárhelyre utazik, hogy kicsi nyugdíjából segítse a lakás fenntartási költségeinek a kifizetését. A 450 lej nyugdíj arra sem elég, hogy tűzifát vásároljon, ezért kölcsönkért pénzzel oldotta meg a téli fűtőanyag beszerzését.

Panoráma

Minden évben a legkisebbek az első kántálók a szatmári püspökségen. A Hám János Óvoda gyermekei az adventi idő végéhez közeledve felkeresik Schönberger Jenő püspököt, hogy énekeikkel, verseikkel ajándékozzák meg őt. Így történt december 15-én, csütörtökön is, amikor a délelőtti órákban gyerekzajtól lett hangos a püspöki palota. A fiatal látogatók csodálkozva nézték a hatalmas karácsonyfát, majd a püspök érkezésekor énekelni kezdtek, előkerült a furulya is, hogy mindenkinek lehetősége legyen ügyességét megmutatni.

Panoráma

„Talán nem történnek csodák, de mélyen megérintheti a lelket egy gyermek önfeledt nevetése: megnyílik egy közös ajtó mindannyiunk számára, a sajátos nevelési igénnyel rendelkezőknek is, amely ajtón belépve egymásért lehetünk korlátok nélkül.” Mindazok számára, akik az elmúlt öt év során kapcsolatba kerültek a Gyulafehérvári Caritas, a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és a Szent Gel­lért Alapítvány közös szervezésű Őrangyal-programjával, isme­rős, akár sokszor is hallott mondat lehet ez, hisz szá­mos Őrangyal-programra való meg­hívó szövegében szerepelt már. Most, amikor a december 9-én megrendezett Őrangyal-program ötödik születésnapjáról szeretnék szólni, újra ez a mondat tör elő bennem: úgy érzem, e néhány óra alatt megteltek élettel e sorok, és számomra az elmúlt események mégiscsak a csoda jelei. Ezért érzem azt, hogy velünk ünnepeltek az égiek, talán az őrangyalok is!

Panoráma

Egy középkori legenda szerint Aristodemus pogány főpap azt mondta Szent János apostolnak, hogy akkor hajlandó hinni Krisztusban, ha megiszik egy méreggel teli kelyhet, és az nem árt neki. A mérgezett borból először két gonosztevő ivott, ők azonnal meghaltak. Szent János, miután megáldotta a kelyhet, kiitta és életben maradt. Köpenyét a halottakra terítette, akik feltámadtak. A pogányok a látottak után megkeresztelkedtek.

Egy falat a léleknek

• A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim, Lélek és élet… Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki. (Jn 6,63–65)

Ha megnézzük a Szentírásban, az életadás hátterében mindig a Szentlélek áll. Az ember az által lett élőlénnyé, hogy megkapta az „élet leheletét”. Máriára a Szentlélek szállt le, hogy benne életet adjon a Megváltónak. Az utolsó vacsora termében a Szentlélek által kelt életre az egyház.

Útjelző

IV. parancsolat (1. rész)

Amint eddig láttuk, az első kőtábla parancsai (I–III.) Isten szeretetét sürgetik. Istenre, örök célunkra irányítja tekintetünket. Sürgeti a tiszteletet, amelyet iránta kell tanúsítanunk. Az első kőtábla parancsainak megtartásában nincsenek korlátok: Istent nem lehet eléggé szeretni, nevét méltóan tisztelni és napját elegendő gondossággal megülni.

A második kőtáblán (IV–X.) a felebaráti szeretet gyakorlati követelményeit olvashatjuk. Parancsai a szeretet alapján kívánják rendezni viszonyunkat az emberekhez. Ezt az Úr Jézus így foglalta össze: „A második hasonló ehhez: szeresd embertársadat, mint saját magadat!” (Mt 22,39). Jézus szemében tehát ez is olyan fontos, mint az első, legfőbb parancsolat.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Emlékszünk talán még fizikaórákról az erő képletére: , ahol F az erő, m a kilogrammban kifejezett tömeg, a pedig a gyorsulás. Mit kezdjünk mi ezzel? Ma nincsen feladat, vizsgatétel, házi vagy szorgalmi feladat, aminek megoldásában ezt alkalmazhatnánk.

Még emlékszem a fizikaórákra. Elmélet felvázolása, aztán gyakorlat. A feladatok egy részét magamtól soha nem láttam át, ha valaki mondta, hogyan kellene, akkor rögtön tudtam. Magyarán soha nem voltam egy fizikazseni. Amikor a rovatszerkesztő megkeresett ezzel a témával, mégis ez volt az első dolog, ami eszembe jutott: erő egyenlő tömeg szorozva gyorsulással. Egyszerű. Logikus. Behelyettesíthető.

Hírek, hirdetések

Feleségek, édesanyák lelki hétvégéje

2012. február 3–5. között a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának család munkacsoportja 5. alkalommal rendezi meg a feleségek, édesanyák lelki hétvégéjét Csíksomlyón, a Jakab Antal konferenciaközpontban Küldelek én, megáldlak én, csak menj, és hirdesd szavam! mottóval. Tervezett témák, előadók: Misztérium nélkül nincs misszió. Elmélyülés az Istennel való személyes kapcsolatban (Kertész Marika, Kézdivásárhely); Küldetésünk a családban, az egyházban és a társadalomban (György Ida, Szentegyháza). Lesz csoportos beszélgetés,  közös játék, tánc, kreatív tevékenység, könyvbemutató, valamint csend, szentmisék, közös ima. Részvételi díj: 150 lej/fő. Jelentkezni lehet a www.csalad.ro honlapon   2012. január 25-ig.